Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Kierunek
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik ze studiów wyższych.

 

Opis

Program studiów realizuje nowoczesne koncepcje kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją.

Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Temu służyły już średniowieczne dokumenty pergaminowe, przechowywane wieczyście w archiwach historycznych. Temu służą dzisiaj dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych. Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces rynku

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Informatyka biurowa,
 • Podstawy records management,
 • Eksploracja danych,
 • Oprogramowanie ECM,
 • Problemy archiwistyki współczesnej,
 • Systemy kancelaryjne,
 • E-government,
 • Historia najnowsza,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie dokumentami etc.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Archiwistyka historyczna. Specjalność „Archiwistyka historyczna” przygotowuje do pracy w archiwum stanowiącym samodzielną instytucję i pokrywa się z jego podstawowymi funkcjami, tj. gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zasobu. Student jest przygotowywany do posługiwania się metodami tradycyjnymi, jak i do stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych. Potrafi też promować i popularyzować zasób archiwalny, wykorzystywać go do celów edukacyjnych i regionalnych oraz zarządzać informacją. Te umiejętności umożliwiają mu pozyskanie pracy w różnych typach archiwów, w bibliotekach, muzeach, wydawnictwach, instytucjach naukowo-badawczych, działach promocji.
 2. Informatyka biurowa. Specjalność przygotowuje do pracy z najnowszymi programami i systemami informatycznymi stosowanymi w pracy biurowej, kancelaryjnej i działalności archiwalnej. Program specjalności został opracowany we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, którego pracownicy prowadzą zajęcia w pracowniach komputerowych. Pośród przedmiotów tej specjalności znajdują się m.in. Podstawy baz danych, Informatyka biurowa i archiwalna, Oprogramowanie Enterprise Content Management (ECM) oraz Eksploracja danych.
 3. Zarządzanie dokumentacją współczesną. Ta specjalność przygotowuje głównie do zawodu records managera, czyli specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i wszelkimi innymi zapisami informacyjnymi. Wyposaża absolwenta w zespół wiedzy i umiejętności a także w podstawy pozwalające na pracę przy projektowaniu, tworzeniu, obsługiwaniu systemów Records Management, które mogą obejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Odpowiada wymaganiom normy ISO 15489, która od 2006 r. obowiązuje także w Polsce.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Jako nasz absolwent uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z dokumentacją powstającą i przechowywaną we współczesnych organizacjach, zwłaszcza tą jej częścią, która trafia do archiwów historycznych. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych. Wyposażymy Cię w zakresy wiedzy i umiejętności odpowiadające wszystkim trzem etapom życia dokumentu. Pierwszy zakres obejmuje przygotowanie do pracy z dokumentacją w biurze, drugi – w archiwum organizacji (urzędu, przedsiębiorstwa), trzeci – w archiwum historycznym lub innej instytucji przechowującej materiały archiwalne.

Dokumentacja elektroniczna stanowi dziś ponad 90% wszystkich treści przechowywanych na świecie, dlatego na naszych studiach zdobędziesz umiejętności w zakresie stosowania kolejnych generacji systemów informatycznych zarządzających zasobami informacyjnymi organizacji.

Zawody związane z bezpieczeństwem informacji (np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji) to zawody przyszłości, dlatego jako nasz absolwent posiądziesz kompetencje przydatne do pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych (informacje medyczne, tajemnica przedsiębiorcy itp.). Będziesz posiadał wykształcenie specjalistyczne wymagane od osób wykonujących pracę lub działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Nauczymy Cię wyszukiwać informację w zasobie archiwalnym, co jest przydatne zarówno w pracy w archiwach, jak też innych podmiotach, które potrzebują informacji znajdujących się w dokumentacji (urzędy, sądy, kancelarie prawne, biura genealogiczne, szkoły, instytucje kultury, media).

Każdy absolwent zdobędzie też przygotowanie w zakresie lifelong learning  (kształcenia ustawicznego), co pozwoli mu na opanowywania nowych zawodów społeczeństwa informacyjnego, które dopiero pojawią w przyszłości (90% z nich będzie związanych z pracą z informacją).

Nasz absolwent będzie mógł wykonywać zawód:

 • archiwisty specjalizującego się w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania dokumentacji, prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej (public relations)
 • specjalisty ds. ochrony danych osobowych
 • pracownika urzędów administracji państwowej i samorządowej
 • operatora systemów komputerowych i baz danych np. systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w administracji publicznej
 • koordynatora czynności kancelaryjnych
 • specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i informacją (records managera)
 • wielu innych profesji, dla których nasze studia oferują niezbędną formację humanistyczną 

Absolwent naszego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • archiwach państwowych i wyodrębnionych (wojskowych, służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości, najwyższych organów państwa)
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • wszelkiego rodzaju archiwach, np. banków, sądów, instytucji publicznych
 • firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji
 • instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach
 • wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach (posiadają je niemal wszystkie współczesne organizacje)

Możliwości rozwoju:

Nasze studia zapewniają odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk m.in. w takich instytucjach jak Kancelaria Prezydenta RP, które pozwalają zdobyć doświadczenie i nawiązać kontakty zawodowe. Ważnym elementem uniwersyteckiego kształcenia są tak zwane objazdy naukowe, podczas których studenci zwiedzają archiwa i inne pokrewne im instytucje w Polsce i za granicą (m.in. Czechy, Ukraina, Słowacja). Jest to znakomita okazja by zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania archiwów.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość działalności w studenckich kołach naukowych, w tym Studenckim Kole Naukowym Archiwistów UMCS, które pozwalają rozwijać własne zainteresowania. Po ukończeniu studiów magisterskich na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich w zakresie archiwistyki i records management.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm.

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS