Architektura książki - projektowanie i edycja

Kierunek
Architektura książki - projektowanie i edycja
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1215 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2715 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1282,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1425 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2857,50 zł

Nr konta:

96 1030 1999 2405 8870 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 15 października 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów: 

październik  2019 r.

Informacji udziela:

dr Renata Malesa
tel. 81 537 54 69
e-mail: r.malesa@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Renata Malesa

Koordynator ze strony Wydziału Artystycznego:

prof. dr hab. Ferenc Jan
tel: 600 441 731
e-mail: janferenc@wp.pl 

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 180
    w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Adresowane są w szczególności do  pracowników wydawnictw, redakcji czasopism, twórców aplikacji mobilnych  i serwisów internetowych,  pracowników działów marketingu, reklamy, PR i sprzedaży, autorów i  bibliotekarzy. Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z konstruowaniem i redagowaniem różnych typów publikacji (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech formalnych, treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad  i nowoczesnych narzędzi typografii, edytorstwa i grafiki wydawniczej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w instytucjach związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi formami publikowania. Orientuje się w problemach współczesnego rynku wydawniczego i kierunkach jego rozwoju, potrafi korzystać z graficznych programów komputerowych i nowych technologii w procesie kompleksowego redagowania, edycji i dystrybucji różnych typów publikacji (książek, plakatów, ilustracji, logotypów, ulotek oraz innych graficznych projektów wizualnych). Absolwent studiów legitymuje się umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi edytorstwa oraz zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu  teorii, semiotyki, typologii i  historii książki, a także organizacji i funkcjonowania  rynku wydawniczego. Dzięki zdobytym umiejętnościom uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Wprowadzenie do teorii książki
Semiotyka książki
Współczesny rynek książki
Historia książki
Typologia książki
Typografia
Edycja książki
Projektowanie graficzne –cyfrowe przetwarzanie obrazu
Budowa ilustracji
Projekt

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu wybranego typu publikacji.