Architektura informacji

Kierunek
Architektura informacji
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie dotyczące aplikacji mobilnych, Internetu, zasobów typu big data, linked data etc. Moduł przedmiotów fakultatywnych umożliwia zdobycie wiedzy odnoszącej się do zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, m. in. języka mediów społecznościowych, kultury języka w pracy architekta informacji, manipulacji wiedzą i informacją, kultury informacyjnej. Studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi. Program kształcenia nastawiony jest na kształtowanie unikatowych kompetencji informacyjnych, poszukiwanych na rynku pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki w szkołach doktorskich.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Architektura informacji przekazów medialnych,
 • E-marketing w działalności informacyjnej,
 • Analiza, interpretacja i wizualizacja danych,
 • Architektura systemów identyfikacji wizualnej,
 • Systemy informacyjne i komunikacyjne w organizacjach,
 • Biały wywiad informacyjny,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Kultura informacyjna,
 • Manipulowanie wiedzą i informacją w dziejach,
 • Druk 3D,
 • Eyetracking,
 • Aksjologia mediów,
 • Infografika przekazów informacyjnych,
 • Aplikacje mobilne,
 • Kontrola publikacji – jej dzieje, formy i narzędzia,
 • Gatunki informacji prasowej,
 • Media społecznościowe.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
 • Zna zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą przekazów medialnych, systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach, analizy, interpretacji i wizualizacji danych, systemów identyfikacji wizualnej oraz bezpieczeństwa informacji.
 • Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania, digitalizacji i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacyjnych.
 • Ma wiedzę odnoszącą się do problemów badawczych nauki o informacji.
 • Zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności informacyjnej.
 • Zna i rozumie zasady stosowania narzędzi i strategii marketingowych w prowadzeniu usług i zasobów informacyjnych.
 • Zna i rozumie problemy związane z językiem mediów społecznościowych i kulturą języka w pracy architekta informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł pracować w zawodach:

 • architekt informacji
 • projektant baz danych
 • projektant stron internetowych
 • menedżer serwisu internetowego
 • menedżer zbiorów cyfrowych
 • infobroker
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
 • tester użyteczności aplikacji
 • wydawca
 • księgarz

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji,
 • repozytoriach cyfrowych,
 • firmach gromadzących i przetwarzających informację,
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej,
 • placówkach informacyjnych,
 • mediatekach,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • portalach i serwisach internetowych,
 • mediach społecznościowych,
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu,
 • a także prowadzić własną działalność na rynku usług informacyjnych.

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów
 • Studenckich Kołach Naukowych
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biura Karier UMCS.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS