Architektura informacji

Kierunek
Architektura informacji
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.
Opis
     

Kierunek Architektura informacji został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom oraz programom studiów realizowanym na polskich uczelniach. Program Architektury informacji został oceniony jako oryginalny i wartościowy, odpowiadający na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji na ten temat : http://www.studiazprzyszloscia.pl

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii informacji, biznesu informacyjnego, zachowań i potrzeb użytkowników informacji, kierunków rozwoju informacji i form przekazu, architektury różnego rodzaju komunikatów (stron WWW, czasopisma, książki, aktu prawnego itp.). Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych, społecznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Architektura baz danych,
 • Edukacja informacyjna,
 • Podstawy digitalizacji,
 • Organizacja i zarządzanie informacją,
 • Strategie i metody pozyskiwania informacji,
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • Społeczeństwo informacji i wiedzy,
 • Etyka w działalności informacyjnej,
 • Grafika informacyjna,
 • Infobrokering,
 • Liternet,
 • Open Source,
 • Tworzenie stron WWW,
 • Wizualizacja danych i informacji,
 • Informetria, webometria, bibliometria,
 • Marketing i PR w działalności informacyjnej,
 • Historia informacji i form przekazu,
 • Współczesny rynek mediów,
 • Rzeczywistość rozszerzona,
 • Sztuczna inteligencja i sieci semantyczne,
 • Media społecznościowe i marketing społecznościowy.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typów dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

 • Architektura systemów informacyjnych

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

Podział na specjalności będzie dokonywany pod koniec II semestru. Z kolei zajęcia specjalnościowe rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
 • Zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.
 • Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych.
 • Potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualnej, informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł pracować w zawodach:

 • architekt informacji
 • projektant baz danych
 • projektant stron internetowych
 • menedżer serwisu internetowego
 • menedżer zbiorów cyfrowych
 • infobroker
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
 • tester użyteczności aplikacji
 • wydawca
 • księgarz

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji
 • repozytoriach cyfrowych
 • firmach gromadzących i przetwarzających informację
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej
 • placówkach informacyjnych
 • mediatekach
 • wydawnictwach
 • księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych)
 • agencjach reklamowych
 • portalach i serwisach internetowych
 • mediach społecznościowych
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu
 • a także prowadzić własną działalność na rynku usług informacyjnych

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów
 • Studenckich Kołach Naukowych
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS