Archeologia

Kierunek
Archeologia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.
Opis

 

Archeologia (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
 • zapewnienie absolwentowi wiedzy:
  • o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim;
  • o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • archeologia Polski,
 • archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki),
 • źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki),
 • konwersatoria,
 • seminaria,
 • muzealnictwo i ochrona zabytków,
 • antropologia fizyczna,
 • archeologia ratownicza
 • badania terenowe.

Szczegółowy program studiów

Specjalność: archeologia Polski i powszechna

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii i pradziejów;
 • posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii;
 • jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników;
 • jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność,
 • placówkach muzealnych i kulturalnych,
 • urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków.

Instytut Archeologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studentów Archeologii,
 • pracach terenowych i projektach naukowych realizowanych przez Instytut,
 • pracach terenowych i badawczych prowadzonych przez współpracujące firmy archeologiczne i ośrodki naukowe
 • uczestnictwo w wymianie studenckiej w ramach programów Erasmus + i Most

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.archeologia.umcs.pl