Animacja kultury

Kierunek
Animacja kultury
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek
 • Podczas postępowania kwalifikacyjnego pod uwagę brane będą następujące przedmioty:

  • język polski - waga 0,5 (maksymalnie 100 punktów);
  • język obcy nowożytny - waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów);
  • kryterium dodatkowe - waga 0,25 (0-50 pkt.) - dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat, itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itd.).
Opis

Animacja kultury to kierunek o profilu ogólnoakademickim, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014 - studia drugiego stopnia. Charakteryzuje się połączeniem teoretycznego i praktycznego kształcenia w zakresie podstaw nauk humanistycznych i społecznych (w tym pedagogicznych). Program studiów skoncentrowany jest na edukacji w zakresie animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną oraz praktycznym przygotowaniu w obszarze wybranej dziedziny kultury.

Absolwent kierunku Animacja kultury jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. W procesie kształcenia zwrócono również uwagę na funkcjonowanie Polski w strukturach UE, a w związku z tym na kwestie polityki kulturalnej Unii oraz problematykę wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: edukacja kulturalna, marketing sztuki, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, warsztaty metodyczne, polityka kulturalna,  itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

W ramach kierunku proponujemy 2 specjalności:

 • specjalność multimedialną
 • specjalność sceniczną

Wybór specjalności  będzie dokonywany w trakcie pierwszego semestru na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną;
 • ma wiedzę w zakresie polityki kulturalnej (w tym polityki kulturalnej Unii Europejskiej) oraz na temat wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej;
 • posiada praktyczne umiejętności w zakresie wybranej specjalności(sztuki multimedialne, sztuki sceniczne);
 • posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS