Animacja komputerowa i etiuda filmowa

Kierunek
Animacja komputerowa i etiuda filmowa
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela:

Seretariat Instytutu Sztuk Pięknych
al. Kraśnickie 2B, pok. nr 9
20-718 Lublin
tel.: 81 537 69 24; 537 69 40

Opłaty za studia:

  • opłata za semestr: 5 000 zł
  • opłata za świadectwo: 30 zł
Opis

Kierownik Studiów podyplomowych: 

dr Wojciech Bobrowicz
tel.: 81 537 63 45

Czas trwania studiów:

3 semestry, 336 godz.

Opis studiów:

Film, współczesne media audiowizualne i filmowe stanowią obecnie jeden z najpowszechniejszych środków wypowiedzi artystycznej, a w dobie zanikania granic pomiędzy dyscyplinami sztuk, stają się jednocześnie środkiem wypowiedzi plastycznej. Poprzez popularność, dostępność i siłę oddziaływania stanowią jedno z najsilniejszych mediów kulturotwórczych.

Studia umożliwiają poznanie całego procesu realizacji animacji obrazu i etiudy filmowej jako kinetycznej, plastycznej formy artystycznej. Wykształcają umiejętność wykorzystania potencjału kreatywnego w kierunku doboru tematu, obrazu, literatury, dokumentu do wytworzenia artystycznego dzieła za pomocą obrazu ruchomego. Zakres przedmiotów jest tak dobrany, aby student rozwinął się kreatywnie, ukształtował własną osobowość twórczą, a następnie posiadł wiedzę i umiejętności w dziedzinie postprodukcji i produkcji wypowiedzi plastycznej takiej jak animacja obrazu i etiuda filmowa. Wiedza z dziedziny plastyki obrazu, scenografii, kostiumologii, dramaturgii filmowej, operatorki, zagadnień światła, dźwięku, muzyki, ruchu, grafiki komputerowej, tworzenia komputerowych efektów specjalnych jest niezbędna do realizacji autorskich etiud.
Wiedzę teoretyczną wzbogacają informacje z zakresu organizacji i zarządzania mediami. Wszystkie te zadania realizowane są w trakcie ćwiczeń, konsultacji praktycznych, warsztatów, praktyk zawodowych.
Programowym celem proponowanych studiów jest zdobycie wykształcenia artystycznego, teoretycznej wiedzy oraz zawodowych, praktycznych umiejętności z zakresu realizacji animacji obrazu i krótkich, artystycznych form filmowych.

Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu animacji komputerowej i etiudy filmowej  jest przygotowanie autorskiej prezentacji formy krótkometrażowej animacji komputerowej lub etiudy filmowej i zaliczenie jej egzaminem.
Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze studiów oraz z prezentacji i egzaminu końcowego.

Studia przeznaczone są dla :

Absolwentów studiów wyższych, pracowników instytucji filmowych, artystów plastyków, instruktorów kulturalno-oświatowych oraz osób z obszaru kultury, które w swojej pracy wykorzystują artystyczne media filmowe i są zainteresowane dalszym rozwojem predyspozycji plastycznych oraz problematyką współczesnego filmu jako autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w specjalności:

• Filmu animowanego
• Etiudy filmowej