Anglistyka

Kierunek
Anglistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek


W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

  • język angielski (poziom rozszerzony - 1% = 2 punkty),
  • język polski (poziom podstawowy - 1% = 0,5 punktu, poziom rozszerzony - 1% = 1 punkt
Opis

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Od drugiego roku studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych, kształcąc się w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, lub traduktologii.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów w tym języku, oraz zrozumienia zjawisk językowych oraz procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają wiedzę na temat, literatury, filmu, telewizji, prasy, nowych mediów, polityki i życia codziennego w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

Poziom sprawności językowych oczekiwany od kandydata: matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-A-LS

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2). Posiada bogatą wiedzę o historii, języku, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej, umie posługiwać się w pracy, szczególnie w kontaktach międzynarodowych, informacjami o współczesności i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa uprawnienia do  do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować m.in. pracę:

  • nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych (szkoły podstawowe i gimnazja), szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia językowe.
  • w instytucjach międzynarodowych, urzędach państwowych i samorządowych, i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych (biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne, i inne)
  • w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi

Możliwości rozwoju

Instytut Anglistyki oferuje studentom bogate możliwości rozwoju zainteresowań w różnych sekcjach Koła Naukowego Anglistów (http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-anglistow,9284.htm)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowe informacje o studiach na Wydziale Humanistycznym są zamieszczone na stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS