Analityka gospodarcza

Kierunek
Analityka gospodarcza
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Opis

 ANALITYKA GOSPODARCZA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji.
Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych, płynących z rynku. Powoduje to wzrost  zapotrzebowania ze strony podmiotów funkcjonujących w gospodarce na specjalistów od przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych. Studia z zakresu analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Symulacja biznesowa, Wielowymiarowa analiza zjawisk społeczno-gospodarczych, Optymalizacja decyzji gospodarczych, Analizy w pakiecie statystycznym R, Modelowanie i wycena instrumentów finansowych, Analiza danych- big data i data mining, Technologia łańcucha bloków w biznesie, Zarządzanie ryzykiem/ Analiza due diligence, Ekonometria i prognozowanie gospodarcze/ Geomarketing – analizy przestrzenne w biznesie, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:https://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza drugiego stopnia decyduje zarówno o jego atrakcyjności i konkurencyjności, tworząc dla studentów tego kierunku wyjątkową możliwość praktycznego wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy w analizach, zwiększających stan wiedzy o procesach gospodarczych i możliwościach ich optymalizacji. Studenci – poprzez kontakt z różnorodnymi zagadnieniami teorii i praktyki współczesnej gospodarki uzyskają możliwość rozwoju własnych zainteresowań i wyboru dalszej drogi kształcenia oraz – w efekcie – rozwoju zawodowego w obszarach, stanowiących indywidualną konfigurację zainteresowań, predyspozycji, cech charakteru i oczekiwań profesjonalnych.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w zasadzie w dowolnym sektorze gospodarki, z racji uniwersalnych kompetencji analitycznych i coraz większego popytu na specjalistów w zakresie analityki danych;
 • ma możliwość awansu pionowego: absolwenci kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analitycy, wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować mogą stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw;
 • posiada możliwość awansu poziomego: rozwijanie umiejętności i technik analitycznych pozwala także na awansowanie poprzez zajmowanie wyższych stanowisk w innych sektorach; analitycy posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży są cennymi pracownikami poszukiwanymi przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), gwarantując wyczucie w analizach branżowych, analizach kredytowych, analizach ryzyka, czy opracowywaniu raportów analitycznych i rekomendacji giełdowych;
 • ma  możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów; profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania tego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych, wpisujących się w trendy outsourcingu specjalistycznej wiedzy i usług;
 • ma możliwość poszukiwania zatrudnienia nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi, także na globalnym rynku pracy; wykorzystywane narzędzia pracy wpisują się w standardy światowe, a globalizacja powoduje, że procesy gospodarcze przebiegają w podobny sposób w większości rynków, co po uzupełnieniu o specyfikę branży lub lokalnej gospodarki pozwala na zatrudnienie i rozwój kariery także w najważniejszych centrach biznesowych świata i pracę według standardów globalnych;
 • możliwość uzyskiwania certyfikowanych standardów kompetencji rozpoznawalnych globalnie, zwłaszcza takich jak PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), czy CFA (Chartered Financial Analyst), które zwiększają szanse na awans zwłaszcza w branży finansowej.
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia. Po ukończeniu studiów na kierunku Analityka gospodarcza możliwa jest więc zarówno kontynuacja kształcenia na WE UMCS, jak i kierunkach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie wyższe w Polsce w zakresie ekonomii, finansów lub zarządzania, ale także na różnorodnych studiach podyplomowych, w tym uruchamianych przez Wydział Ekonomiczny UMCS.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • analityk finansowy,
 • analityk biznesowy,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • specjalista ds. analiz rynkowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 •  Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego,
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych,
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej,
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management),
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’),
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”,
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości,
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub turniej w bilard o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników,
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów,
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm