Administrowanie sieciami komputerowymi

Kierunek
Administrowanie sieciami komputerowymi
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej w tym języku.
W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje również kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

 • semestr I: 2 000 zł 
 • semestr II: 1 500 zł

UWAGA: Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

Nr konta:

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: do 30 września 2019 r.
 • dokumenty można składać w terminie: do 30 września 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Stęgierski

Czas trwania:

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 240 godzin zajęć (80 godzin wykładów, 160 godzin laboratoriów w specjalistycznej pracowni)

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania sieci komputerowych, zdobyć wiedzę z podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych jak również z sieci rozległych i technologii w nich występujących. Uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego zarządzania sieciami komputerowymi. Zajęcia prowadzone w ramach studiów przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego CCNA.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Podstawy modelowania sieci komputerowych
 • Wstęp do sieci
 • Podstawy przełączania i routingu w sieciach
 • Protokoły routingu
 • Sieci rozległe

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych Administrowanie Sieciami Komputerowymi otrzymują szerokie wykształcenie w zakresie działania i zarządzania sieciami komputerowymi, umożliwiające pracę jako administrator sieci. Dodatkowo studia są przygotowaniem pod kątem certyfikacji na poziomie Cisco CCNA.

Po ukończeniu posiada absolwent wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną o podstawach funkcjonowania sieci komputerowych, modelach służących do ich opisu, zna zagadnienia związane z tworzeniem sieci przełączanej, potrafi skonfigurować sieć pod kątem wykorzystania routingu bram wewnętrznych, zarówno dla schematów adresowania IPv4 jak i IPv6. Posiada też wiedzę potrzebną do planowania rozwiązań rozległych jak i podstawowe pojęcie o bezpieczeństwie i monitorowaniu ruchu sieciowego.
Zdobyta wiedza może być podstawą do poszerzenia jej w ramach studiów podyplomowych Zaawansowana Administrowanie Sieciami Komputerowymi oraz Korporacyjne Sieci Komputerowe.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z dodatkową certyfikacją stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu administratora w kraju i za granicą.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach i egzaminach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.

Termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

Sprawy merytoryczne:
dr Rafał Stęgierski
e-mail: rafal.stegierski@umcs.pl  
tel.: 81 537 29 57
tel. kom.: 602 407 901