Administrowanie sieciami komputerowymi

Kierunek
Administrowanie sieciami komputerowymi
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej w tym języku.
W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje również kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

 • semestr I: 2 000 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł)
 • semestr II: 1 500 zł

UWAGA: Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

Nr konta:

90 1030 1999 2402 8270 0014 9201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: do 30 września 2019 r.
 • dokumenty można składać w terminie: do 30 września 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Stęgierski

Czas trwania:

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 240 godzin zajęć (80 godzin wykładów, 160 godzin laboratoriów w specjalistycznej pracowni)

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania sieci komputerowych, zdobyć wiedzę z podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych jak również z sieci rozległych i technologii w nich występujących. Uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego zarządzania sieciami komputerowymi. Zajęcia prowadzone w ramach studiów przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego CCNA.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Podstawy modelowania sieci komputerowych
 • Wstęp do sieci
 • Podstawy przełączania i routingu w sieciach
 • Protokoły routingu
 • Sieci rozległe

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych Administrowanie Sieciami Komputerowymi otrzymują szerokie wykształcenie w zakresie działania i zarządzania sieciami komputerowymi, umożliwiające pracę jako administrator sieci. Dodatkowo studia są przygotowaniem pod kątem certyfikacji na poziomie Cisco CCNA.

Po ukończeniu posiada absolwent wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną o podstawach funkcjonowania sieci komputerowych, modelach służących do ich opisu, zna zagadnienia związane z tworzeniem sieci przełączanej, potrafi skonfigurować sieć pod kątem wykorzystania routingu bram wewnętrznych, zarówno dla schematów adresowania IPv4 jak i IPv6. Posiada też wiedzę potrzebną do planowania rozwiązań rozległych jak i podstawowe pojęcie o bezpieczeństwie i monitorowaniu ruchu sieciowego.
Zdobyta wiedza może być podstawą do poszerzenia jej w ramach studiów podyplomowych Zaawansowana Administrowanie Sieciami Komputerowymi oraz Korporacyjne Sieci Komputerowe.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z dodatkową certyfikacją stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu administratora w kraju i za granicą.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach i egzaminach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.

Termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

Sprawy merytoryczne:
dr Rafał Stęgierski
e-mail: rafal.stegierski@umcs.pl  
tel.: 81 537 29 57
tel. kom.: 602 407 901