Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim

Kierunek
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Правила набору>> 
Оплата>>

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie (przesłanie) kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; 
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego. 
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. potwierdzenie wpłaty wpisowego wniesionego na właściwe konto (z dopiskiem: „Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”) – Uwaga! Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

Termin składania dokumentów:

do dnia 20 września 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11
20-601 Lublin
z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”

lub składać osobiście w jednym z dwóch miejsc:
Sekretariat Centrum Europy Wschodniej UMCS
Lublin, ul. Zana 11, III p., pokój 7,
w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku);

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne UMCS we Lwowie
Lwów, ul. Kopernika 40A (Pałac Sapiehów)
w godzinach 10.00-19.00 (od poniedziałku do piątku).

Opłaty:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3500 zł., w tym:

 • opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wpisowe) - 150 zł; 
 • opłata za naukę (czesne): I semestr – 1600 zł; II semestr - 1720 zł; 
 • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł. 

osoby przyjęte na studia podyplomowe O terminach wpłat zostaną poinformowane.

Nr konta bankowego:

61 1030 1999 2409 1070 0014 3201

Opis

Характеристика>>

Studia prowadzone będą w języku ukraińskim – do ich podjęcia nie jest konieczna znajomość języka polskiego.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Walenty Baluk

Cel studiów:

Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych kadr samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i poznanie praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego w realiach Unii Europejskiej.

W ramach studiów prezentowane będą teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (w tym również samorządu terytorialnego), ustrojowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania administracji publicznej w UE, a w szczególności w Polsce.

Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez samorządowców ukraińskich jest szczególnie istotne w kontekście reform dokonujących się współcześnie na Ukrainie, modyfikujących znacząco zasady i praktykę funkcjonowania samorządu terytorialnego, w których dużą rolę odgrywają polskie doświadczenia.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wszechstronnych umiejętności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego według standardów europejskich oraz w realiach Unii Europejskiej.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych (częściowo w formie e-learningu), w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

I semestr:

 • Administracja publiczna – pojęcie i podsystemy 
 • Systemy ustrojowe państw demokratycznych 
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 
 • Język w administracji publicznej 
 • Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 • Finanse publiczne 

II semestr:

 • Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
 • Gospodarka komunalna 
 • Społeczeństwo obywatelskie 
 • Komunikowanie publiczne w administracji lokalnej 
 • Lokalna polityka społeczna 
 • Praktyka w polskiej instytucji samorządowej (2 tygodnie, 80 godzin)

Słuchacze:

Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia wszystkich kierunków.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do urzędników samorządu terytorialnego i polityków lokalnych na Ukrainie. Głównymi adresatami są osoby pełniące różnorodne funkcje w organach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pracowników (w tym kierowników) instytucji podległych samorządowi terytorialnemu i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kandydatów na stanowiska w administracji. Wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się bardzo przydatne również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, działających na styku samorząd – biznes lub samorząd – NGO.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiadać będzie:

 • pogłębioną, specjalistyczną wiedzę o zasadach funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, 
 • praktyczne umiejętności w zakresie działania administracji publicznej w realiach Unii Europejskiej oraz według standardów europejskich. 
 • wysokie kwalifikacje do pełnienia kierowniczych funkcji w organach: administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, w instytucjach podległych samorządowi terytorialnemu i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz na innych stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomość zasad i realiów funkcjonowania administracji publicznej.

Kadra dydaktyczna:
Zajęcia w ramach studiów prowadzić będą:

 • wykładowcy uniwersyteccy, których wiedza naukowo-badawcza poparta jest doświadczeniami z pracy w samorządzie terytorialnym, 
 • uznani specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego na Ukrainie, w tym także pracownicy polskich instytucji samorządowych oraz instytucji specjalizujących się we wspieraniu reformy samorządu na Ukrainie (m. in. Urząd Miasta Lublin, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich). 

Dobór kadry dydaktycznej gwarantuje, zarówno gruntowną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności ważne dla pracy w administracji publicznej w warunkach wprowadzania na Ukrainie standardów europejskich oraz jej stowarzyszenia z Unią Europejską.

Czas trwania studiów:

2 semestry/ 210 godzin (w tym praktyki)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.

Miejsce zajęć:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Praktyka będzie realizowana w jednej z instytucji samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

Ukończenie studiów: Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, odbycie praktyki w instytucji samorządowej w Polsce i uzyskanie zaliczenia praktyki.

Контакт>>

Informacji szczegółowych udziela:

Centrum Europy Wschodniej UMCS
Lublin, ul. Zana 11
fax: 81 537 64 61
dr Grzegorz Kuprianowicz (III p., pokój 3) tel.: 81 537 64 30,
mgr Elżbieta Gardjas-Ziętek (III p., pokój 7) tel.: 81 537 64 04.
w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku)
e-mail: studia@centrum.umcs.pl