Administracja publiczna

Kierunek
Administracja publiczna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Administracja Publiczna II stopnia skierowane są do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji oraz sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio nie powiązanych z administracją, chcących uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Studenci w toku swojej edukacji zdobywają wiedzę zarówno z dyscypliny nauki: o polityce i administracji, prawne, a także o komunikacji społecznej i mediach. Student w toku studiów nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również kształtowania wizerunku podmiotu wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej oraz dobrej komunikacji z interesariuszami i klientami administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych m.in. w urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Harmonogram zajęć ma gwarantować przyszłym absolwentom przedmiotowego kierunku wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Istotnym elementem procesu kształcenia na kierunku Administracja Publiczna studia II stopnia będą specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki (w łącznym wymiarze 360 godzin), realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, których działanie powiązane jest z administracją publiczną.

Proponowany kierunek jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesną administracją publiczną, dla której sprawnego funkcjonowania ważne są nie tylko procedury prawne, lecz także zagadnienia powiązane ze współrządzeniem i partycypacją, ekonomią i przedsiębiorczością czy komunikacją społeczną.

Sylwetka absolwenta:

Celem utworzenia przedmiotowego kierunku studiów było wzmocnienie potencjału administracji publicznej do realizacji jej zadań poprzez wyedukowanie kompetentnych pracowników, dysponujących wiedzą specjalistyczną.Absolwent kierunku Administracja Publiczna studia II stopnia dysponować będzie pogłębioną wiedzą z zakresu nauk społecznych, umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami zawodowymi, niezbędnymi do wykonywania obowiązków służbowych w charakterze specjalisty z zakresu administracji, dostosowanymi do wymagań współczesności.

Absolwent będzie kompetentny w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, legalizmu i państwa praworządnego. Przygotowany będzie do podejmowania decyzji przy zachowaniu zasad prawnych i etycznych. Absolwent kierunku posiadać będzie umiejętności w zakresie świadczenia usług publicznych w ramach instytucji należących do sektora publicznego i niepublicznego (instytucji użyteczności publicznej) i zaspokajania potrzeb społecznych (np. realizowania programów rządowych z dziedziny polityki społecznej). Twórczo i samodzielnie będzie potrafił nadzorować proces wykorzystywania finansów publicznych oraz funduszy unijnych. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji w zakresie zarządzania politykami publicznymi, w tym mieszczących się w domenie polityki gospodarczej, polityki społecznej i polityki bezpieczeństwa. Posiadać będzie kompetencje służące ocenie i ewaluacji sprawności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto, Absolwent dysponować będzie cenionymi na rynku pracy kompetencjami społecznymi w zakresie relacji interpersonalnych i grupowych, a także umiejętnościami funkcjonowania w grupach zadaniowych i środowisku zawodowym. Zdobyta podczas studiów wiedza umożliwi Absolwentowi efektywnie wykonywać obowiązki zawodowe, komunikować się ze współpracownikami i klientami instytucji publicznej w sposób kompetentny, zrozumiały i odpowiadający godności urzędnika państwowego, organizować zespoły pracownicze i kierować nimi oraz wykazywanie inicjatyw twórczych. Absolwent posiadać będzie kompetencje, związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, nabyte podczas procesu kształcenia praktycznego w toku praktyk zawodowych, dotyczących e-administracji, metod i technik kancelaryjnych, zamówień publicznych, komunikowania społecznego i zarządzania projektem. Dysponować będzie umiejętnościami, pozwalającymi na wykorzystywanie nowoczesnych środków i technik komunikacji cyfrowej w pracy zawodowej. Przygotowany będzie do znajdowania rozwiązań problemów zawodowych oraz pozyskiwania wiedzy, informacji i danych niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafił będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu urzędnika. Ponadto przygotowany będzie do pogłębiania wiedzy z zakresu administrowania i dalszego specjalistycznego kształcenia zgodnie z własnymi preferencjami.

Absolwent posiadać zatem będzie wykształcenie i kompetencje umożliwiające mu zatrudnienie w: jednostkach administracji publicznej, tj. administracji rządowej, administracji rządowej terenowej, administracji samorządowej, służbie cywilnej, a także w administracji gospodarczej, instytucjach kultury, instytucjach pozarządowych, organizacjach społecznych, przedsiębiorstwach.