Wysokość opłat za studia prowadzone w j. obcym

 

Wysokość opłat za stacjonarne studia wyższe prowadzone w języku obcym

w roku akademickim 2018/2019

 

§1

L.p.

Nazwa kierunku

Poziom studiów

Kwota

Uwagi

1.

Business Managment

pierwszy

Opłata za rok studiów – 2.000euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – opłata w kwocie 1.800 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 900 euro

2.

Biologia, specjalność: biologia medyczna

pierwszy

Opłata za rok studiów - 4.000euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – opłata w kwocie 3.800 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 1.900 euro

3.

Chemia, specjalność chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa

drugi

Opłata za rok studiów – 2.000 euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – opłata w kwocie 1.800 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 900 euro

4

Education and Therapy

drugi

Opłata za rok studiów – 1.560 euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – 1.360 euro

Powtarzanie semestru – 680 euro

3.

Grafika

drugi

Opłata za rok studiów - 3.300 euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – opłata w kwocie 3.100 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 1.550euro

4.

International Relations

drugi

Opłata za rok studiów -  1.750 euro

Opłaty dotyczą wszystkich polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – 1.550 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 775 euro

5.

Stosunki międzynarodowe – ścieżka anglojęzyczna

drugi

Opłata za rok studiów - 1.250 euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie roku studiów – opłata w kwocie 1.250 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 625 euro

6.

Tourism

managment

pierwszy

Opłata za pierwszy rok studiów -  2.200 euro

Opłaty dotyczą wszystkich studentów, w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców

Powtarzanie pierwszego roku studiów – opłata w kwocie 2.000 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 1.000euro

Opłata za drugi rok studiów – 2.000 euro

Powtarzanie drugiego roku studiów – 2.000 euro

Powtarzanie semestru – opłata w kwocie 1.000 euro

 

§ 2

  1. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na konto Uczelni w terminach wynikających z zawartej umowy o warunkach odpłatności za studia.
  2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być wnoszone w złotych polskich w przeliczeniu według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty na konto Uczelni.
  3. Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 Zarządzenia.