Wysokość opłat za potwierdzenie efektów uczenia się

  1. Osoby ubiegające się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej wnoszą opłaty za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzeniem tych efektów w wysokości, za jeden moduł zajęć, wyliczonej według następującego wzoru: (C x L) * 1,5, gdzie: C - oznacza wysokość opłaty za jeden punkt ECTS dla danego kierunku studiów wynikającą z tabeli opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów; L - oznacza liczbę punktów ECTS za dany moduł zajęć, tj. zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisanymi do każdego modułu efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS.
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty za przeprowadzenie postępowania należy dołączyć do wniosku o uznanie efektów uczenia się. Pobierz wzór wniosku o uznanie efektów uczenia się (PDF, 184KB)
  3. Opłata za przeprowadzone postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w przypadku nieuznania tych efektów nie podlega zwrotowi.
  4. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którym na podstawie procedury potwierdzającej efekty uczenia się, uznano osiągnięcie efektów kształcenia z danego modułu zajęć, wysokość opłaty za studia na danym roku kształcenia może ulec zmniejszeniu o koszt zaliczonego modułu zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta.