Wymogi formalne

Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXV - 13.26/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniez dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023.

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Obsługi Rekrutacji, zwanym dalej SOR. SOR funkcjonuje pod adresem: rekrutacja.umcs.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do SOR we własnym zakresie.

3. Po założeniu konta w SOR kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, załącza skany wszystkich wymaganych dokumentów, ponadto ich oryginalne wersje składa w siedzibie Szkoły Doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:

1) wersję papierową następujących dokumentów:

a) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu SOR;

b) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała zastrzeżeniem ppkt. c;

c) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

d) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

e) zarys projektu badawczego w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską;

f) opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez osobę co najmniej ze stopniem doktora

2) skany (wgrane do systemu SOR) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek naukowy Kandydata:

a) obowiązkowo:

-   CV naukowe (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych) oraz

-   poświadczoną przez kandydatów za zgodność z oryginałem poprzez zmieszczenie na kopii dokumentu klauzuli o treści „ za  zgodność z oryginałem” lub „zgodne    z oryginałem” oraz osobistym czytelnym podpisem kandydata dokumentację potwierdzającą czynny udział w: konferencjach naukowych lub kołach naukowych lub projektach badawczych,

b) dobrowolnie:

-   publikacje naukowe lub,

-   wykonane recenzje publikacji naukowych lub,

-   certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub,

-   dyplom doktorski.

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez uzasadnionych wątpliwości  i  powinny   stanowić   dokumenty   elektroniczne   w   postaci   pliku   pdf  o  rozdzielności  min.  300x300  dpi  i  maks,  600x600  dpi  w  formacie  druku  A4; W przypadku nieczytelności dokumentów odpowiedzialność za błędne odczytanie danych spoczywa na kandydacie.

5. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie SOR oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

CV naukowe