Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXV – 5.17/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2021/22.

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Obsługi Rekrutacji, zwanym dalej SOR. SOR funkcjonuje pod adresem: rekrutacja.umcs.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do SOR we własnym zakresie.

3. Po założeniu konta w SOR, kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz załącza skany wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2-7 i  składa w siedzibie Szkoły Doktorskiej wersje papierowe dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz 5.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu SOR;

2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek zgodnie z załącznikiem nr 1 (szczegłowe zasady oceny kandydatów ) do niniejszej uchwały;

6) informację o jednej deklarowanej przez siebie tematyce badawczej wybranej spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 7;

7) kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w:

a) jednostkach Uniwersytetu reprezentujących dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

b) IA PAN, IUNG-PIB reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo

c) IKiFP PAN reprezentującego dyscyplinę nauki chemiczne.

W przypadku, o którym mowa w pkt 7, kandydat dołącza zgodę pracownika Uniwersytetu/IA PAN/IUNG-PIB/IKiFP PAN na objęcie opieki promotorskiej nad kandydatem po jego zakwalifikowaniu do szkoły doktorskiej.

5. Kandydat do szkoły doktorskiej może złożyć również opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez nauczyciela akademickiego.

6. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie SOR oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.