Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXV – 5.15/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022.

1.O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Obsługi Rekrutacji, zwanym dalej SOR. SOR funkcjonuje pod adresem: rekrutacja.umcs.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do SOR we własnym zakresie.

3. Po założeniu konta w SOR kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, załącza skany wszystkich wymaganych dokumentów, ponadto ich oryginalne wersje składa w siedzibie Szkoły Doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:

1) Skany i wersję papierową następujących dokumentów:

a) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu SOR;

b) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała zastrzeżeniem ppkt. c;

c) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

d) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

e) zarys projektu badawczego w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską;

f) opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez osobę co najmniej ze stopniem doktora

2) Skany dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek naukowy Kandydata:

a) obowiązkowo:

- CV naukowe (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych),

- dokumentację potwierdzającą czynny udział w konferencjach naukowych lub kołach naukowych lub projektach badawczych,

b) dobrowolnie:

- publikacje naukowe lub,

- wykonane recenzje publikacji naukowych lub,

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub,

- dyplom doktorski.

5. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie SOR oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

CV naukowe