Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXV – 5.16/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2021/2022.

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Obsługi Rekrutacji zwanym dalej SOR. SOR funkcjonuje pod adresem: rekrutacja.umcs.pl Kandydaci korzystają z dostępu do SOR we własnym zakresie.

3. Po założeniu konta w SOR, kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową/artystyczną w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, załącza skany wymaganych dokumentów oraz składa w siedzibie Szkoły Doktorskiej oryginały dokumentów wymienione ust. 4 pkt 1-6.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:

1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu SOR;

2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczny kandydata w zależności od wybranej dyscypliny naukowej/artystycznej w ramach której planowane jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w zakresie:

a)   filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, archeologii: CV naukowe (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej) oraz opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzoną przez osobę ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora albo stopniem lub tytułem równoważnym;

b)   sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki: CV artystyczne (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej) oraz wykaz i dokumentację fotograficzną (portfolio) dorobku artystycznego.

Portfolio (w formie drukowanej A4 i na nośniku cyfrowym) powinno zawierać:

1. dokumentację fotograficzną lub filmową (w przypadku prac multimedialnych, zapisu wideo działań performatywnych itp. w popularnych i łatwych w odtwarzaniu formatach zapisu) dzieł z zakresu sztuk wizualnych:

a) dyplomu artystycznego (licencjackiego i/lub magisterskiego);

b) prac zrealizowanych po dyplomie;

2. wykaz i dokumentację fotograficzną (i /lub filmową) z wystaw i publicznych prezentacji dzieł.

c)   sztuk muzycznych: CV artystyczne (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej) oraz dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.

Dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu:

1. nagranie audio/audiowizualne o czasie trwania około 30 min;

2. dwie partytury na dużą obsadę wykonawczą;

3. artykuł o objętości między 20 a 40 tys. znaków ze spacjami o tematyce innej niż proponowana rozprawa doktorska.

6) koncepcję rozprawy doktorskiej.

5. Kandydat do szkoły doktorskiej może również złożyć inne, niż te o których mowa w ust. 4 pkt 5 a) lub b), dokumenty potwierdzające dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczny.

6. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie SOR oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 CV naukowe

CV artystyczne