Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXIV –3/O/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2020 r.w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2020/2021. Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ustala następujące zasady przyjmowania kandydatów w roku akademickim 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (zwanej dalej szkołą doktorską) prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wspólnie z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach:

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie.

3. Po założeniu konta w IRK, kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:

1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu IRK;

2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) informację o jednej deklarowanej przez siebie tematyce badawczej wybranej spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 7;

7) kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w jednostkach Uniwersytetu odpowiadających za dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB odpowiadających za dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo. W tym przypadku kandydat dołącza zgodę pracownika Uniwersytetu/IA PAN/IUNG-PIB na objęcie opieki promotorskiej nad kandydatem po jego zakwalifikowaniu do szkoły doktorskiej.

5. Kandydat do szkoły doktorskiej może złożyć również opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez nauczyciela akademickiego.

6. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.