Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXIV –34.4/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych roku akademickim 2020/2021 Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85), zwanej dalej Ustawą, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ustala następujące zasady przyjmowania kandydatów w roku akademickim 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
 
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie.
 
3. Po założeniu konta w IRK kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 
4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:
 
1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu IRK;
 
2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie wktórego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;
 
3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;
 
4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
 
5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek naukowy Kandydata:
a) obowiązkowo:
-CV naukowe,
-dokumentację potwierdzającą czynny udział w konferencjach naukowych lub kołach naukowych lub projektach badawczych,
-opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez osobę co najmniej ze stopniem doktora,
b) dobrowolnie:
-publikacje naukowe lub,
-wykonane recenzje publikacji naukowych lub,
-certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub,
-dyplom doktorski.
 
6) zarys projektu badawczego w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 
5. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 

Wzory dokumentów do pobrania: Życiorys NaukowyEnglish CV