Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXIV – 4/O/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2020 r.w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2020/2021. Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ustalana następujące zasady przyjmowania kandydatów w roku akademickim 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (zwanej dalej szkołą doktorską) prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie

3. Po założeniu kontaw IRK, kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową/artystyczną w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską.

4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:

1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu IRK;

2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie wktórego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;

4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;

5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczny kandydata w zależności od wybranej dyscypliny naukowej /artystycznej w ramach której planowane jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w zakresie:

a) filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii: CV naukowe oraz opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzoną przez osobę ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora albo stopniem lub tytułem równoważnym;

b) sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki: CV artystyczne oraz wykaz i dokumentację fotograficzną (portfolio) dorobku artystycznego.

6) koncepcję rozprawy doktorskiej.

5. Kandydat do szkoły doktorskiej może również złożyć inne, niż te o których mowa w ust. 4 pkt 5 a) lub b), dokumenty potwierdzające dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczny.

6. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wzory dokumentów do pobrania: Życiorys Naukowy * Życiorys Artystyczny