Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

A. Kandydat ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (i kserokopię aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) poświadczone klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata (tylko na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie).
  3. Jedną fotografię (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

B. Kandydaci na studia II stopnia

  1. Dokumenty z punktów 1 i 3 (tj. bez świadectwa maturalnego/dojrzałości)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
  3. Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.

 Ponadto Kandydaci, którzy deklarują chęć otrzymania legitymacji zobowiązani są do:

  • wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  • wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK,
  • zamówienia legitymacji na profilu Kandydata w systemie IRK.

Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandydata powinny ponadto złożyć:

  • Upoważnienie podpisane przez kandydata.

Kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) obowiązują odrębne wykazy dokumentów, podawane w opisach poszczególnych kierunków.

W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB, wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów.