Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 • Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
 • aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia,
 • Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Podczas składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia:

 • dowodu tożsamości,
 • dowodu terminowej opłaty rekrutacyjnej,
 • na kierunki: Biologia, Biotechnologia, Chemia, Ochrona Środowiska, Monitoring i analityka środowiska kandydat otrzyma skierowanie na badania do Lekarza Medycyny Pracy. Zaświadczenie od lekarza należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu badań.

 Ponadto Kandydaci, którzy deklarują chęć otrzymania legitymacji zobowiązani są do:

 • wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK,
 • zamówienia legitymacji na profilu Kandydata w systemie IRK.

Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandydata powinny ponadto złożyć:

 • Upoważnienie podpisane przez kandydata.

Kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) obowiązują odrębne wykazy dokumentów, podawane w opisach poszczególnych kierunków.

W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB, wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów.