Wykorzystanie wyników badań w zakresie jakości kształcenia

Wykorzystanie wyników badań w zakresie jakości kształcenia

Na Wydziale Politologii UMCS

 

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2014 Rektora UMCS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii UMCS bierze udział we wszystkich badaniach w zakresie jakości kształcenia prowadzonych przez jednostki centralne Uniwersytetu i  wykorzystuje otrzymane wyniki w celu poprawienia jakości procesu kształcenia.

I. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych.

1. Ankieta ma na celu dostarczenie informacji  o jakości zajęć dydaktycznych według opinii studentów jako bezpośrednich uczestników tych zajęć. Ankieta ma charakter ogólnouniwersytecki i przeprowadzana jest przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

2. Wyniki osobowe ankiety oceny zajęć otrzymują:

 • Pracownicy – wyniki indywidualne,
 • Kierownicy Zakładów – wyniki indywidualne pracowników danej jednostki wydziałowej,
 • Prodziekan ds. Kształcenia - wyniki indywidualne wszystkich pracowników wydziału,
 • Dziekan – wyniki indywidualne wszystkich pracowników wydziału oraz wszelkie zestawienia i rankingi.

 3. Analizy wyników ankiety dokonują:

 • Pracownik – ma obowiązek zapoznać się z opiniami studentów na temat prowadzonych przez niego zajęć
 • Kierownik Zakładu – ma obowiązek przeprowadzenia analizy wyników ankiety pracowników Zakładu po każdym semestrze oraz odbycia rozmów z pracownikami, zwłaszcza gdy występują krytyczne uwagi ze strony studentów
 • Prodziekan ds. Kształcenia – dokonuje po każdym semestrze analizy wszystkich otrzymanych wyników ankiet pod kątem: wyników Wydziału na tle innych jednostek Uniwersytetu, wyników poszczególnych Zakładów, pracowników z niskimi ocenami, pracowników z najwyższymi ocenami oraz problemów zgłaszanych w ankiecie przez studentów
 • Kolegium Dziekańskie – zapoznaje po każdym semestrze się z analizą wyników ankiety oraz podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania problemów zgłaszanych przez studentów.

4. Lista najlepiej ocenianych nauczycieli publikowana jest na stronie internetowej wydziału.

5. Dziekan przeprowadza rozmowy z nauczycielami, którzy otrzymali łączną ocenę poniżej 3,5.

6. Ogólne wyniki ankiety oceny zajęć prezentowane są na Radzie Wydziału Politologii oraz na otwartym zebraniu pracowniczym.

7. Oceny zajęć prowadzonych przez danego pracownika brane są pod uwagę podczas jego oceny okresowej.

II. Ogólne badania jakości kształcenia.

1. Ogólne badania jakości kształcenia mają na celu pozyskanie opinii studentów w zakresie rozwiązań wpływających na jakość kształcenia, w tym dostarczenie informacji na temat obiegu informacji, poziomu kształcenia, infrastruktury, obsługi i funkcjonowania administracji wydziałowej i centralnej zaangażowanej w obsługę procesu dydaktycznego, oceny bibliotek uniwersyteckich oraz opinii o możliwościach wpływu studentów na jakość kształcenia w UMCS.

2. Analizy wyników badań, opracowanych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.

3. Wyniki analizy oraz zalecenia działań naprawczych prezentowane są na Radzie Wydziału Politologii oraz na otwartym zebraniu pracowniczym.

4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonuje oceny stopnia realizacji podjętych działań doskonalących.

III. Ankieta dla przyjętych na I rok studiów.

1. Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów na temat atrakcyjności oferty dydaktycznej  wydziału oraz UMCS.

2. Wyniki ankiety są analizowane przez Kolegium Dziekańskie pod kątem sposobu promocji oferty dydaktycznej Wydziału oraz doskonalenia procesu rekrutacji. Kolegium Dziekańskie planuje działania doskonalące.

3. Na podstawie porównania wyników badań z kolejnych lat Kolegium Dziekańskie dokonuje oceny skuteczności podjętych działań. Wnioski prezentowane są na Radzie Wydziału Politologii.

IV. Badania losów zawodowych absolwentów.

1. Badania losów zawodowych absolwentów prowadzone są w celu pozyskania informacji o karierze zawodowej absolwentów poszczególnych wydziałów.

2. Wyniki badań przekazywane są do zespołów programowych właściwych ds. określonych kierunków studiów, celem ewentualnej korekty programów kształcenia.

V. Ewaluacja studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

1. Ewaluacja, przeprowadzana przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, ma na celu poznanie opinii ich uczestników na temat atrakcyjności proponowanych programów studiów oraz jakości zajęć oferowanych w ich ramach.

2. Wyniki ewaluacji kierowane są do kierowników studiów w celu dokonania analizy i identyfikacji słabych i mocnych stron programów kształcenia oraz organizacji i przebiegu procesu kształcenia.

3. Kierownik studiów opracowuje działania naprawcze, jeśli wyniki badań wskazują na taką potrzebę.

4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia opiniuje proponowane zmiany.

5. Rada Wydziału Politologii zatwierdza zmiany zaproponowane w wyniku ewaluacji zajęć.

6. Kierownik studiów oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonują oceny skuteczności  planu naprawczego.

VI. Badania jakości kształcenia na studiach III stopnia.

1. Celem badań, przeprowadzanych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, jest zebranie opinii uczestników studiów na temat proponowanej im oferty kształcenia i skuteczności rozwiązań stosowanych w organizacji procesu badawczego.

2. Wyniki badań przekazywane są kierownikowi studiów III stopnia w celu dokonania analizy i identyfikacji słabych i mocnych stron programów kształcenia oraz organizacji i przebiegu procesu kształcenia.

3. Kierownik studiów III stopnia opracowuje działania naprawcze, jeśli wyniki badań wskazują na taką potrzebę.

4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia opiniuje proponowane zmiany.

5. Rada Wydziału Politologii zatwierdza zmiany zaproponowane w wyniku ewaluacji.

6. Kierownik studiów oraz Kolegium Dziekańskie, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonują oceny skuteczności  planu naprawczego.

VII. Ankieta dla osób kończących studia wyższe.

1. Badanie, przeprowadzane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, ma na celu poznanie opinii studentów na temat stopnia osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zakładanych w programach kształcenia.

2. Wyniki badań przekazywane są zespołom programowym właściwym ds. określonych kierunków studiów. Zespół programowy kierunku dokonuje analizy wyników badań, w tym zwłaszcza w zakresie realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz formułuje wypływające z niej wnioski.

3. Wyniki kolejnych badań pozwalają na weryfikacje podjętych działań.

Wydział może organizować i prowadzić inne badania jakości kształcenia, stosownie do istniejących potrzeb. Badania takie mogą być przeprowadzane w ramach przeglądów programów kształcenia i mogą dotyczyć: powtarzania się treści kształcenia w programach studiów; wprowadzenia do programów studiów przedmiotów oczekiwanych przez studentów. W przypadku takich badań:

 1. Zespół Programowy opracowuje ankietę do przeprowadzenia badania.
 2. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia analizuje i zatwierdza ankietę.
 3. Zespół Programowy z pomocą nauczycieli akademickich przeprowadza badanie ankietowe.
 4. Zespół Programowy analizuje wyniki ankiet i przedstawia rekomendacje działań doskonalących program kształcenia.
 5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia opiniuje proponowane zmiany.
 6. Rada Wydziału zatwierdza proponowane zmiany w programie kształcenia.