Wykorzystanie wyników badań

Wykorzystanie wyników badań w zakresie jakości kształcenia[1]

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształceniaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej bierze udział we wszystkich badaniach w zakresie jakości kształcenia prowadzonych przez jednostki centralne Uniwersytetu i  wykorzystuje otrzymane wyniki w celu eliminowania słabych punktów występujących w obszarze kształcenia oraz wzmacniania działań pozytywnych. Dla poszczególnych typów badań przewiduje się tok działania opisany poniżej.

I. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych.

1. Ankieta ma na celu dostarczenie informacji  o jakości zajęć dydaktycznych według opinii studentów jako bezpośrednich uczestników tych zajęć. Ankieta ma charakter ogólnouniwersytecki i przeprowadzana jest przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

2. Wyniki osobowe ankiety oceny zajęć otrzymują:

a. Pracownicy – wyniki indywidualne,
b. Kierownicy Zakładów/Pracowni – wyniki indywidualne pracowników danej jednostki wydziałowej,
c. Dziekan – wyniki indywidualne wszystkich pracowników wydziału oraz wszelkie zestawienia i ranking wygenerowane według przyjętych kryteriów.

3. Analiza wyników ankiety odbywa się na trzech poziomach:

a. Indywidualnym – każdy z pracowników ma obowiązek zapoznać się z opiniami studentów na temat prowadzonych przez niego zajęć,
b. Zakładowym/Pracowni – kierownik danej jednostki wydziałowej ma obowiązek analizy wyników ankiety po każdym semestrze i do przeprowadzenia rozmów z pracownikami, szczególnie gdy występują zastrzeżenia lub krytyczne uwagi ze strony studentów,
c. Wydziałowym – Kolegium Dziekańskie co najmniej raz w roku dokonuje analizy wszystkich otrzymanych wyników pod kątem identyfikacji:

• problemów zgłaszanych przez studentów,
• pracowników z niskimi ocenami,
• pracowników z najwyższymi ocenami, według poszczególnych grup pracowniczych

4. Lista najlepiej ocenianych nauczycieli w każdej grupie pracowniczej publikowana jest na stronie internetowej wydziału.

5. Dziekan przeprowadza rozmowy z nauczycielami, którzy otrzymali łączną ocenę poniżej 3,5.

6. Kolegium Dziekańskie, w porozumieniu z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania problemów zgłaszanych przez studentów.

7. Ogólne wyniki ankiety oceny zajęć prezentowane są na Radzie Wydziału oraz na otwartym zebraniu pracowniczym.

8. Studenci otrzymują informacje zwrotne na temat sposobu wykorzystania wyników ankiety na zebraniu otwartym organizowanym przez Kolegium Dziekańskie.

9. Oceny zajęć prowadzonych przez danego pracownika brane są pod uwagę podczas jego oceny okresowej.

II. Ogólne badania jakości kształcenia.

1. Ogólne badania jakości kształcenia mają na celu dostarczenie informacji na temat różnorodnych uwarunkowań procesu kształcenia, w tym o stronie organizacyjnej procesu kształcenia, o jego obsłudze administracyjnej, o systemie informacji studenta, oraz o  warunkach materialnych w jakich odbywają się zajęcia.

2. Analizy wyników badań, opracowanych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Analiza przeprowadzana jest pod kątem identyfikacji słabych oraz mocnych stron organizacji, obsługi i przebiegu procesu kształcenia.

3. Wyniki analizy, wraz z zaleceniami określonych działań, prezentowane są na Radzie Wydziału oraz na otwartym zebraniu pracowniczym.

4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonuje oceny stopnia realizacji zaleconych działań.

III. Ankieta dla przyjętych na I rok studiów.

1. Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów na temat systemu rekrutacji i promocji wydziału oraz UMCS.

2. Wyniki ankiety przekazywane są Wydziałowej Komisji ds. Promocji celem wzmocnienia działań informacyjnych o prowadzonych kierunkach studiów i systemie kształcenia na wydziale.

IV. Badania losów zawodowych absolwentów.

1. Badania losów zawodowych absolwentów prowadzone są w celu pozyskania informacji o karierze zawodowej absolwentów poszczególnych wydziałów.

2. Wyniki badań przekazywane są do zespołów programowych właściwych ds. określonych kierunków studiów, celem ewentualnej korekty programów kształcenia.

V. Ewaluacja studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

1. Ewaluacja, przeprowadzana przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, ma na celu poznanie opinii uczestników wymienionych form kształcenia na temat atrakcyjności proponowanych programów studiów/kursów oraz jakości zajęć oferowanych w ich ramach.

2. Wyniki ewaluacji kierowane są do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz do kierowników studiów/kursów celem identyfikacji słabych i mocnych stron programów kształcenia oraz doskonalenia organizacji i przebiegu procesu kształcenia.

3. Kierownik studiów/kursu dokonuje analizy otrzymanych wyników i w porozumieniu z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia przygotowuje plan naprawczy, jeśli wyniki badań wskazują na taką potrzebę.

4. Kierownik studiów/kursu oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonują oceny skuteczności  planu naprawczego.

VI. Badania jakości kształcenia na studiach III stopnia.

1. Celem badań, przeprowadzanych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, jest zebranie opinii uczestników studiów na temat proponowanej im oferty kształcenia i skuteczności rozwiązań stosowanych w organizacji procesu badawczego.

2. Wyniki badań przekazywane są kierownikowi studiów III stopnia celem identyfikacji problemów oraz mocnych stron istniejących rozwiązań.

3. W przypadku zaistnienia problemów Kierownik w porozumieniu z Kolegium Dziekańskim opracowuje plan naprawczy.

4. Kierownik studiów oraz Kolegium Dziekańskie, zestawiając wyniki kolejnych badań, dokonują oceny skuteczności  planu naprawczego.

VII. Ankieta dla osób kończących studia wyższe.

1. Badanie, przeprowadzane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, ma na celu poznanie opinii studentów na temat stopnia osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zakładanych w programach kształcenia.

2. Wyniki badań przekazywane są do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia celem analizy opinii studentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na wydziale.

3. Wyniki analizy przekazywane są zespołom programowym właściwym ds. określonych kierunków studiów oraz prezentowane na Radzie Wydziału i otwartym zebraniu pracowniczym.

4. W przypadku wskazań na słaby stopień realizacji zakładanych efektów zespoły programowe właściwe ds. określonych kierunków studiów przygotowują korektę planów studiów oraz zalecenia odnośnie do realizacji określonych modułów/przedmiotów.

5. Wyniki kolejnych badań pozwalają na weryfikacje podjętych działań.

Wydział może organizować i prowadzić inne badania jakości kształcenia, stosownie do istniejących potrzeb.


[1] Określenie: badania w zakresie jakości kształcenia oraz nazwy konkretnych badań pochodzą z Zarządzenia Rektora UMCS z dn. 29 maja 2014 r.