Wykaz osób zaangażowanych w realizacje grantu:

  • prof. dr hab. Maria ŁANCZONT - kierownik; zadania w projekcie: kierownictwo naukowe, koordynator projektu, zarządzanie projektem, prace terenowe (dokumentacja terenowa, koordynacja pobierania próbek), interpretacja wyników, przygotowywanie prac redakcyjnych, udział w konferencjach naukowych, przygotowanie raportu końcowego;
  • dr hab. Przemysław MROCZEK - wykonawca 1; zadania w projekcie: prace terenowe (przygotowanie odsłonięć geologicznych, pobór próbek), analizy laboratoryjne (rozkład wielkości cząstek, mikromorfologia, kolorymetria), przygotowanie publikacji, udział w konferencjach naukowych
  • dr Beata HOŁUB - wykonawca 2; zadania w projekcie: opracowanie cyfrowych modeli środowiskowych, wizualizacje GIS
  • prof. dr hab. Jerzy NAWROCKI - wykonawca 3; zadania w projekcie: prace terenowe (pobieranie próbek), udział w pomiarach paleomagnetycznych oraz w interpretacji danych paleomagnetycznych
  • dr hab. Maryna KOMARwykonawca 4; zadania w projekcie: prace terenowe (pobieranie próbek), analizy laboratoryjne (palinologia), interpratacja danych botanicznych, budowa modeli ewolucji szaty roślinnej, udział w interpretacji danych danych botanicznych, budowa modeli ewolucji szaty roślinnej, udział w interpretacji danych botanicznych dane botaniczne
  • mgr Karol STANDZIKOWSKI wykonawca 5; zadania w projekcie: prace terenowe (przygotowanie odkrywek geologicznych, pobieranie próbek), analiza luminescencji, interpretacja danych TL, udział w interpretacji danych (chronologia)
  • dr Oleksyi KROKHMAL wykonawca 6; zadania w projekcie: prace terenowe (dokumentacja terenowa, koordynacja poboru próbek), konstruowanie modeli ewolucji paleośrodowiska, udział w interpretacji danych geologicznych. ewolucji paleośrodowiskowej, udział w interpretacji danych geologicznych
  • dr hab. Kateryna DEREVSKA - wykonawca 7; zadania w projekcie: prace terenowe (dokumentacja terenowa, koordynacja poboru próbek), konstruowanie modeli ewolucji paleośrodowiska, udział w interpretacji danych geologicznych. ewolucji paleośrodowiskowej, udział w interpretacji danych geologicznych

Strona startowa projektu