Wykład nr 4: Wykonanie i kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zagadnienia do samodzielnego opracowania

 1. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zasady, wykonawcy i ich kompetencje, gromadzenie dochodów budżetowych oraz dokonywanie wydatków budżetowych, rodzaje zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania oraz ich charakterystyka).
 2. Kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (charakter, podmioty uprawnione).

Podstawa prawna i materiały pomocnicze

Zadanie sytuacyjne
Gotowe rozwiązanie wykonane samodzielnie proszę nadesłać w dniu 27 czerwca 2020 r. na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "FINANSE JST_04". Praca nie powinna przekraczać dwóch stron A4 - Arial 12, interlinia 1,5.

Stan faktyczny
Uchwała nr XXIV/108/12 Rady Powiatu w Jaworze z 14.6.2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2011 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu w Legnicy, w dniu 21.6.2012 r. Wraz z uchwałą przekazano m.in: wyciąg z protokołu nr XXIV/12 sesji Rady Powiatu w Jaworze z 14.6.2012 r. w części dotyczącej rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz głosowania nad absolutorium dla Zarządu oraz projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. i sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2011.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaworze wyraziła negatywną opinię o wykonaniu budżetu za 2011 r. i wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Z uzasadnienia do wniosku wynika, że Komisja oceniła wykonanie finansowe budżetu, zadłużenie powiatu oraz sytuację ogólną powiatu i jednostek podległych, nie wnosząc zastrzeżeń. Podstawę sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu stanowiły natomiast następujące zarzuty:

 1. Nienależyte dopilnowanie przez Zarząd Powiatu przebudowy i modernizacji Bazy Noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7, co może podwyższyć koszty zadania, czas oddania obiektu do użytku i tym samym uszczuplić budżet. Komisja zarzuciła Zarządowi niedopilnowanie wykonawcy, co - jej zdaniem - wskazuje na poważne zaniedbania w tej materii.
 2. Zaniedbania w zakresie wypłacania nauczycielom należności za godziny doraźnych zastępstw przez Dyrekcję Szkoły, co w konsekwencji naraziło budżet na konieczność ich wypłaty. Ponadto Komisja podniosła, że istnieje realne niebezpieczeństwo zamknięcia placówki, co spowoduje zmniejszenie subwencji oświatowej.
 3. Nieznalezienie oferentów na kupno nieruchomości w Słupie i Sadach Dolnych.
 4. Niewygospodarowanie przez długi okres środków na uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Rapackiego oraz na funkcjonowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kolejowej -Legnickiej -Wrocławskiej -Rapackiego.

Pytanie pomocnicze

 1. Czy Rada Powiatu w Jaworze dokonała właściwej oceny działalności organu wykonawczego
  w sferze wykonania budżetu?
 2. Do czego Rada Powiatu w Jaworze jest obowiązana przy uchwalania absolutoriom Zarządowi Powiatu? Na czym polega instytucja absolutorium?
 3. Czy uchwała Rady Powiatu w Jaworze jest zgodna z prawem?

Podstawa prawna

Ustawa o finansach publicznych, Art. 271
Ustawa o samorządzie powiatowym, Art. 12 pkt 6