Wykład nr 4: Amortyzacja bilansowa

PLAN WYKŁADU

Wykład dotyczył problematyki amoryzacji bilansowej. Księgowym odzwierciedleniem procesu zużywania się środków trwałych jest ich stopniowe umarzane, czyli sukcesywne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają bowiem odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU