Wykład nr 3: Majątek przedsiębiorcy i wynik finansowy przedsiębiorcy

PLAN WYKŁADU

Wykład dotyczył zagadnień związanych z majątkiem przedsiębiorcy, a także wynikiem finansowym przedsiębiorcy. Przeanalizowano takie zagadnienia, jak:

  1. majątek przedsiębiorcy;
  2. pojęcie majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorcy;
  3. termin aktywa i pasywa (ustawa o rachunkowości) a termin mienie i majątek (Kodeks cywilny);
  4. struktura majątku przedsiębiorcy (np. środki pieniężne, zapasy, produkcja w toku);
  5. charakterystyka majątku trwałego przedsiębiorcy;
  6. charakterystyka majątku obrotowego przedsiębiorcy;
  7. źródła finansowania majątku obrotowego przedsiębiorcy;
  8. pojęcie wyniku finansowego przedsiębiorcy.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

Slajdy dot. majątku przedsiębiorcy i wyniku finansowego przedsiębiorcy: PDF.