Wykład nr 3: Budżet jednostki samorządu terytorialnego i procedura budżetowa

Zagadnienia do samodzielnego opracowania

  1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego a uchwała budżetowa.
  2. Treść budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (etapy).
  4. Opracowywanie projektu i podjęcie uchwały budżetowej (porządek prac, podmioty uprawnione).
  5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (pojęcie, tryb podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego a uchwała budżetowa).
  6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego i jego wpływ na uchwalenie budżetu.
  7. Program postępowania naprawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 211-246

Materiały pomocnicze

Zadanie sytuacyjne
Gotowe rozwiązanie wykonane samodzielnie proszę nadesłać w dniu 8 czerwca 2020 r. na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "FINANSE JST_03". Praca nie powinna przekraczać dwóch stron A4 - Arial 12, interlinia 1,5.

Czy uchwała Nr 171/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Średzkiego jest zgodna z prawem? Wskaż podstawę prawną i uzasadnij.

Stan faktyczny
Uchwałą Nr 171/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Średzkiego dokonał zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadomiła Jednostkę o badaniu przedmiotowej uchwały, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 10 lutego 2016 r. Rozpatrując sprawę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustaliło i zważyło, co następuje. Przedmiotową uchwałą Zarządu podjętą w dniu 19 stycznia 2016 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej poprzedniego roku budżetowego 2015. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono: W dniu 8 stycznia 2016 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.611.2015.4 z dnia 4 stycznia 2016 r., informujące, że decyzją Ministra Finansów nr RC/BP1/000005/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. zmniejszony został plan dotacji celowych na 2015 rok w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 23.336,-przeznaczony na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków. W związku  z powyższym w budżecie powiatu na 2015 rok dokonuje się w planie dochodów i wydatków - zmniejszenia o kwotę 23.336,- (rozdział 85156’’'. Do uchwały dołączono: załącznik Nr 1 - „Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok”, załącznik Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok”, załącznik nr 3a - „Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 rok” oraz załącznik nr 3b - „Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 rok”. Zmiany wprowadzono w dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, § 4130 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (wydatki umniejszono o 23.336,00 zł, z kwoty 1.816.662,00 zł do 1.793.326,00 zł).