Wykład nr 2: Struktura podmiotowa i przedmiotowa zobowiązania podatkowego

PLAN WYKŁADU

 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe.
 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych.
 3. Terminy w prawie podatkowym i sposoby ich obliczania.
 4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 5. Pojęcie zaległości podatkowej oraz rodzaje odsetek za zwłokę.
 6. Efektywne i nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.
 7. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 8. Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • Tabela: Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe: PDF.
 • Kazus - termin płatnośći podatku: PDF.
 • Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1664/14 [zastaw skarbowy na udziale w rzeczy ruchomej]: PDF.
 • Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych: DOCX.

PO WYKŁADZIE
Dokonaj analizy konstytucyjności przepisu art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12 orzekł, że z punktu widzenia przepisu art. 64 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji przepis art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej jest niekonstytucyjny. Przepis ten bowiem całkowicie wyłączał przedawnienie niektórych rodzajów należności podatkowych (w badanym stanie prawnym: zabezpieczonych hipoteką przymusową w czasie kontroli podatkowej), a równocześnie czynił to na podstawie nieuzasadnionego i arbitralnego kryterium (formy zabezpieczenia należności podatkowych). Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis art. 70 § 6 ORdynacji podatkowej od 1 stycznia 2003 r. nie miał już zastosowania do nowych zabezpieczeń należności podatkowych z uwagi na utratę mocy obowiązującej, zawarta w nim norma prawna została powtórzona i rozszerzona (o zastaw skarbowy) w art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego:

 1. oceń zgodnośc przepisu art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej;
 2. oceń czy, pomimo zmiany stanu prawnego, stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu wcześniej obowiązującego rozciąga się automatycznie także na przepis obowiązujący później, o podobnej treści.

W celu odpowiedzi na powyższe pytania można zapoznać się z dwoma sprzecznymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego: wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 118/16: PDF. vs. wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3295/15: PDF.