Wykład nr 2: Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zagadnienia do samodzielnego opracowania

 1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Klasyfikacja dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (charakterystyka, treść).
 6. Dotacje celowe z budżetu państwa (ogólna charakterystyka).
 7. Klasyfikacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 167-168;
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23) - art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 42.

Materiały pomocnicze

Pytania kontrolne

Gotowe rozwiązania wykonane samodzielnie proszę nadesłać w dniu 15 maja 2020 r. na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "FINANSE JST_02".

 1. Wskaż różnice między dochodami gmin a dochodami powiatów i województw;
 2. Wskaż trzy różnice między subwencją ogólną a dotacją celową;
 3. Scharakteryzuj pojęcie wpłaty wyrównawczej na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów - tzw. janosikowe?
 4. Jak ustala się udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych?