Wykład nr 1-2: Ogólne zagadnienia prawa finansowego przedsiębiorców

PLAN WYKŁADU

 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa finansowego przedsiębiorców.
 2. Prawo krajowe jako źródło prawa finansowego przedsiębiorców.
 3. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego przedsiębiorców.
 4. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa finansowego przedsiębiorców.
 5. Stosunek prawnofinansowy.
 6. Pojęcie finansów publicznych i finansów prywatnych.
 7. Pojęcie oraz klasyfikacja środków publicznych w ustawie o finansach publicznych oraz ich przeznaczenie.
 8. Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych.
 9. Pojęcie państwowego długu publicznego oraz jego wpływ na sytuację finansową i regulacyjną przedsiębiorców.
 10. Tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego (załącznik)
 11. Reguły fiskalne ograniczające państwowy dług publiczny.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • OECD - dług Skarbu Państwa (general government debt) według krajów: LINK;
 • prezentacja w formie Prezi dot. sektora finansów publicznych: LINK;
 • slajdy dot. państwowego długu publicznego: PDF.;
 • slajdy dot. reguł fiskalnych: PDF.

PO WYKŁADZIE

Zachęcam do obejrzenie filmu dokumentalnego Narodowego Banku Polskiego pt. Śladami złotego: LINK.

Pytania do samodzielnego opracowania

 1. Wskaż, ile podatków obowiązuje w polskim porządku prawnym.
 2. Wskaż przykłady dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 u.f.p., tj.  innych świadczeń pieniężnych, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
 3. Wskaż przykłady dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 u.f.p., tj. innych dochodów budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Załączniki