Wyjazdy zagraniczne

Zagraniczna podróż służbowa pracownika

Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1502 ze zm.):

„Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Zagraniczna podróż służbowa to zatem wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy, poza stałym miejscem pracy, w określonym terminie i miejscu. Należy wskazać, że takim poleceniem pracodawcy może być objęte zadanie służbowe, leżące w interesie pracodawcy i w zakresie jego aktualnych potrzeb, a polegające m.in. na:

 1. udziale pracownika w konferencji, warsztatach lub sympozjum naukowym itp.,
 2. udziale pracownika w posiedzeniach rad, komitetów naukowych, recenzujących, sterujących, itp.,
 3. wyjeździe pracownika na obronę doktoratu (jako recenzent lub promotor),
 4. przyjęciu przez pracownika wyróżnienia przyznanego za granicą, związanego z zajmowanym stanowiskiem,
 5. organizacji konferencji naukowej przez pracownika,
 6. promocji Uniwersytetu przez pracownika np. na targach edukacyjnych,
 7. reprezentowania Uniwersytetu w różnego typu uroczystościach przez wyznaczonego pracownika.

Pracownik wyjeżdżający w ramach zagranicznej podróży służbowej, otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów wyjazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Z tytułu podróży zagranicznej pracownikowi przysługują:

 1. koszty podróży,
 2. diety,
  1. dojazdowa,
  2. pobytowe/kieszonkowe,
  3. komunikacyjne,
 3. limit na hotel/ryczałt,
 4. koszty na pokrycie innych niezbędnych udokumentowanych wydatków (opłata konferencyjna, wiza, dodatkowe ubezpieczenie, inne).

Do wniosków stosujemy dotychczasowe formularze.

Szczegółowe zasady odbywania podróży służbowych przez pracowników UMCS (w tym zagranicznych) określi wydane przez Rektora zarządzenie.


 1. prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;
 2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;
 3. szkoleniowym na:
  1. odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
  2. studia podyplomowe,
  3. studia doktoranckie - jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności,
  4. staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,
  5. kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  6. praktyki zawodowe.”

Osoba kierowana, zgodnie z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia, może otrzymać - w zależności od realizowanego celu - następujące świadczenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Skierowanie na wyjazd zagraniczny:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób;
 • Uchwała Nr XXIII – 24.2/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.