Wydziałowa Komisja Wyborcza

UCHWAŁA Nr XXIV – 33.35/20
Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji wyborczej
na Wydziale Filozofii i Socjologii


§ 1


Na podstawie § 142 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołuje komisję wyborczą na Wydziale Filozofii
i Socjologii na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr Dorota Tymura – Przewodnicząca
 2. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 3. dr Dominika Polkowska
 4. dr Krzysztof Rojek
 5. dr Artur Wysocki
  Przedstawiciele samorządu studentów i związków zawodowych:
 6. Katarzyna Pęksyk
 7. dr Ewa Lecka
 8. dr hab. Jolanta Zdybel
 9. mgr Edyta Tyburek

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UMCS
REKTOR
 prof. dr hab. Stanisław Michałowski