Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - aparatura zakupiona w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Mikroskop obrazowania czasów życia fluorescencji (ang. Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy FLIM)

Technika pomiaru czasów życia fluorescencji połączona z mikroskopem konfokalnym oraz oparta na dwóch detektorach pozwala na rejestrację parametrów fluorescencji (intensywności, barwy, czasu życia fluorescencji, polaryzacji) w każdym punkcie próbki. Pomiary takie mogą być źródłem informacji o procesach zachodzących w próbkach ich dynamice, o organizacji molekularnej, oddziaływaniu cząsteczek i ich orientacji.

 

 

 

 

Spektrometr dichroizmu kołowego

Detekcja: sygnał CD – dioda lawinowa; całkowita fluorescencja: fotopowielacz. Źródło światła: lampa ksenonowa (zakres 165 nm – 1150 nm). Możliwość pomiaru w temperaturach od -20oC do 80oC oraz z zastosowaniem kriostatu Oxford (DN2), aż do 77K.

 

Mikrokalorymetr DSC MicroCal VP-Capillary DSC

Pomiar kalorymetryczny polega na rejestracji różnic ilości energii dostarczanej do próbki badanej i próbki referencyjnej podczas skanowania temperaturowego. Zaletą tego urządzenia jest dozowanie próbek o niewielkiej (mikrolitrowej) objętości.

 

Mikroskopowy system obrazowania ramanowskiego  sprzężony z mikroskopem sił atomowych (AFM) NanoWizard 3.

Spektroskopia Ramana jest techniką, w której analizowane jest światło nieeleastycznie rozproszone na cząsteczkach. Źródłem światła są silne linie laserowe o mocy od kilku do kilkudziesięciu miliwat. Połączenie tej techniki z mikroskopem konfokalnym pozwala na uzyskiwanie informacji o rozproszeniu Ramana w każdym punkcie próbki oraz uzyskiwanie tzw. map ramanowskich. Zastosowanie ultra-czułego detektora o bardzo niskim prądzie ciemnym i krótkim czasie gotowości do kolejnego pomiaru pozwala na szybkie obrazowanie ramanowskie próbek z dużą czułością.System doposażony jest o mikroskop sił atomowych do pomiarów sprzężonych (jednoczesnych) z pomiarami ramanowskimi a także fluorescencyjnymi (FLIM). Takie połączenie poprawia zdolność rozpoznawania małych struktur w próbce pozwalając osiągnąć rozdzielczość rzędu nanometrów, tj o dwa rzędy wielkości większą niż w przypadku klasycznej spektroskopii ramanowskiej i fluorescencyjnej.

 

Spektrometr absorpcyjny w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) Nicolet iS50R

Spektrofotometr posiada dwa detektory DLaTGS oraz MCT (chłodzony ciekłym azotem, bardzo czuły) oraz układ automatycznych polaryzatorów. Spektrofotometr doposażony jest dodatkowo w przystawki ATR (osłabione odbicie wewnętrzne) z kryształem ZnSe, CaF oraz ATR jednoodbiciowym diamentowym umożliwiającym pomiary z bardzo małych objętości próbek. Dodatkowo jest możliwość prowadzenia pomiarów temperaturowych zarówno na krysztale diamentowym jak i na kryształach ZnSe i CaF. Na wyposażeniu są również kryształy przystosowane do pomiarów próbek ciekłych.

 

Spektrometr fluorescencyjny steady-state FS-5 z równoczesnym pomiarem absorpcji i korekcją dynamiczną.

Możliwość wykonywania pomiarów niskotemperaturowych do temperatury 77 K. Spektralny zakres pracy: 200-1000 nm

 

Spektrometr EPR Czułość: 5×1014 spin/T; zakres pola magnetycznego: 50-450 mT; pole modulacji: 10 μT-0,7 mT.

Spektrometr służy do badania obecności wolnych rodników naturalnie występujących w próbce, bądź umieszczanych tam w celach diagnostycznych.

 

 

    Autor
    Arkadiusz Banaś