Wydział Humanistyczny

Dr hab. Marek Florek
Instytut Archeologii 

Zainteresowania naukowe: archeologia wczesnośredniowieczna, średniowieczna i nowożytna (w szczególności obrządek pogrzebowy, zróżnicowanie etniczne i plemienne we wczesnym średniowieczu, pogranicze polsko-ruskie, Słowiańszczyzna południowa, religia pogańska Słowian i recepcja chrześcijaństwa; ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków archeologicznych; archeologiczne badania ratownicze.

tel. 81 57 28 17
e-mail: marek.florek@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
Instytut Neofilologii / Katedra Lingwistyki Stosowanej

Zainteresowania naukowe: wielojęzyczność, nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, kształcenie językowe w e-learningu, nauczanie języków obcych w erze mediów społecznościowych, język angielski jako język globalny, psycholingwistyczne i socjokulturowe podstawy akwizycji języków obcych.

tel. 81 533 88 92
e-mail: jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Leszek Mikrut
Instytut Neofilologii / Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego

Zainteresowania: glottodydaktyka (nauczanie) języków słowiańskich; realioznawstwo rosyjskie (szeroko rozumiane, ale bez polityki); tłumaczenia przysięgłe (przepisy, wymogi, normy, praktyka); specjalizacja tłumaczeniowa oraz turystyczna na studiach humanistycznych.

tel. 81 537 27 94
e-mail: l.mikrut@poczta.umcs.lublin.pl 

Dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
Instytut Neofilologii / Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego 

Zainteresowania naukowe: literatura i folklor rosyjski, poemat rosyjski, motywy demonologiczne w literaturze rosyjskiej; kształcenie

tel. 81 537 26 26
e-mail: al.orlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze

Zainteresowania naukowe: Kultura współczesna, społeczeństwo informacyjne i Internet, cyberkultura, humanistyka cyfrowa, nowe media 

tel. 81 537 27 73; 502 238 907
e-mail: a.radomski@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Kamen Rikev
Instytut Neofilologii / Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego

Zainteresowania naukowe: literatura i kultura bułgarska, kultury bałkańskie, tradycje wschodniochrześcijańskie na Bałkanach, obecność kultury polskiej w Bułgarii.

tel. 514 441 160
e-mail: rikev@umcs.pl
Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
Instytut Historii / Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w.

Zainteresowania naukowe: historia XX wieku, nauki o polityce

tel. 81 537 26 71
e-mail: marek.sioma@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze

Zainteresowania naukowe: kultura współczesna i tradycyjna w ujęciu antropologicznym, w perspektywie komunikacyjnej i aksjologicznej; zjawiska myślenia potocznego i zasadniczych dla niego kategorii kulturowych.

tel. 81 537 27 71
e-mail: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Mariola Tymochowicz
Instytut Nauk o Kulturze

Zainteresowania naukowe: etnologia Polski i Europy, mniejszości narodowe w Polsce, wschodnie pogranicze kulturowe, różne aspekty kultury tradycyjnej, specyfika lubelskich obrzędów.

tel. 81 537 27 78
e-mail: m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Aneta Wysocka
Instytut Filologii Polskiej / Katedra Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka

Zainteresowania naukowe: twórcze użycia języka w publicystyce i literaturze pięknej; stylistyka kognitywna; etnolingwistyka; etyka słowa; relacje między przekazem werbalnym a ikonicznym.

tel. 81 537 27 46
e-mail: aneta.wysocka@poczta.umcs.lublin.pl