Wydawnictwa Instytutu Filologii Słowiańskiej

ROK 2019:

Edyta Manasterska-Wiącek, Życie – dziecięce ekspresje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
Michał Sajewicz, Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z formatem sufiksalnym w peryferyjnych gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 358.
Ewa Białek, Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy А- Д, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 258

Anna Choma-Suwała, Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym: próby interpretacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 326

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów, red. Lyubov Frolyak, Leszek Mikrut, Swietłana Szaszkowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 172.

Spis treści tomu - na stronie Wydawnictwa

Marcin Kojder, Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 394.
Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 348.

 

ROK 2018:

Przekład - Język - Kultura t. 5, red. Roman Lewicki, Wydawnictwo UMCS, Lublin  2018, ss. 167. 

Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UMCS

Agnieszka Dudek-Szumigaj, Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 337.
Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 150
   

ROK 2017:

Roman Lewicki, ZAGADNIENIA LINGWISTYKI PRZEKŁADU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss 362.
Agnieszka Gozdek, Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 219.
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. V, HONOR, red. Petar Sotirow, Dejan Ajdačić, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 401.
Piotr Złotkowski, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
   
   

 ROK 2016:

Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, pod red. F. Czyżewskiego, M. Olejnika i H. Pelc, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016, ISBN 978-83-7847-408-1, ss. 141. Tom poświęcony pamięci Profesora Michała Łesiowa w pierwszą rocznicę śmierci.

"Studia Białorutenistyczne" 10/2016, red. M. Korzeniowski, S. Kowalow i M. Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015 - strona internetowa czasopisma

 

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. (Tras las huellas de un escritor. Józef Łobodowski en Polonia y España), redakcja naukowa: Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

 

Михайло Лесiв, Украïнська лiтературна мова XVII-XVIII столiть. Зiбранi працi, Товариство «Украïнсьий народний дiм» у Перемишлi, Перемишль 2016 - ostatnia, pośmiertna publikacja zmarłego niedawno Profesora Michała Łesiowa - emerytowanego pracownika Instytutu

  Stefan Warchoł (prac. emerytowany), Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, tom V, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
  Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, cz. II, Русский язык в коммуникативном пространстве, II, pod red. Henryki Muni i Swietłany Szaszkowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, cz. III, Русский язык в коммуникативном пространстве, ч. III, pod red.  Reginy Rybickiej i Swietłany Szaszkowej, "Polihymnia", Lublin 2016, 220 ss.

 

ROK 2015:

Ядвiга Казлоўская-Дода, Паняцце ДОМ у сучаснай беларускай мове. Pojęcie DOM we współczesnym języku białoruskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 210

"Studia Białorutenistyczne" 9/2015, red. M. Korzeniowski, S. Kowalow i M. Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015 - strona internetowa czasopisma

"Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" 4/2015  - strona internetowa czasopisma

 

Agata Mokrzycka, Słownik bułgarskich predykatorów o semantyce przekazywania informacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Małgorzata Ułanek, Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka - w kręgu antropologii pisarza. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 242 ss.

Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), pod red. Feliksa Czyżewskiego, Marka Olejnika i Alicji Pihan-Kijasowej, Lublin-Włodawa 2015, 327 ss.

 

Михайло Лесiв, Моï мовнi поради. Статтi i дiялоги з читачами, Перемишль 2015, 486 ss.

 

Roman Lewicki (red.) Przekład - Język - Kultura IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygalova (red.), Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, Lublin-Wisznice 2015

Publikacja wydana w ramach projektu "Kultura pogranicza pomostem intergracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug" , realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej.

Edyta Manasterska-Wiącek, Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 247 ss.
  Natalia Rusetskaya/Наталля Русецкая, Каштаны у кiшэнях. Вершы, Мінск, "Кнігазбор", 2015
Witold Kowalczyk (red.), Rossica Lublinensia VI, Literatura-Mit-Sacrum-Kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 [druk: 2015]
Jan Bernard, Sonety o Fryderyku Chopinie. Wybrał, przełożył i opracował Jan Orłowski, Polihymnia, Lublin 2015

ROK 2014:

Hryhorij Arkuszyn, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj (red.), Cmentarze po obu stronach Bugu, Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Włodawa-Lublin 2014.                          
  Tadeusz Karabowicz, "Grupa Nowojorska". Drogi i bezdroża ukraińskiej literatury emigracyjnej po 1959, Wyd. Episteme", Lublin 2014.
Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 24, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 25, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Камен Рикев, Два зубъра и муза. Полската литература XV-XVIII век - епохи, автори, текстове. Издателство "Балкани", София 2014.
H. Munia, S. Szaszkowa (red.), Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, Lublin 2014.
  Stefan Warchoł, Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

 

 ROK 2013:

Michał Sajewicz, Nazwiska patronimiczne z formantem - uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013    
Alina Orłowska, Rosyjski poemat komiczny XVIII-początku XIX wieku (Próba opisu typologicznego), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Swietłana Szaszkowa, Музыка в романе В.Ф. Одоевского "Русские ночи" в контексте эстетически воззрений писателя, Muzyka w powieści W.F. Odojewskiego "Noce rosyjskie" w kontekście poglądów estetycznych pisarza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Henryka Munia, Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Lyubov Frolyak, Українські східностепові говірки Донеччини, Wydawnictwo "Poswit", Drohobycz 2013.
Ludmiła Siryk, Прагнення Європи. Творчість київськи хнеокласиків, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Agnieszka Dudek-Szumigaj, Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czyn­ności w języku białoruskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrzycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, tom II (K-O), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1. Słownik nazwisk, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013.
Henryka Munia, Swietłana Szaszkowa, Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej. Русский язык как предмет обучения в высших учебных заведениях, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
   

Siarhei Kavalou, Пачвара ў рэлiктавам лесе. Лiтаратура. Тэатр. Крытыка, «Галiяфы», Мiнск 2013.

 

ROK 2012:

Maria Cymborska-Leboda (red. naczelny),  «Życie serca». Duch-dusza-ciało i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.   
Alina Orłowska (współredaktor), Tożsamość i transgresja w literaturze, PWSZ w Zamościu, Officina Simonidis, Zamość 2011 [druk: 2012]
Ewa Stawinoga, Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012.
Roman Zbigniew Lewicki (red.), "Przekład-Język-Kultura", III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
Татьяна Нетбаева, Чалавек і гісторыя ў беларускіх мясцовых хроніках XVII-XVIII стст., UMCS w Lublinie, Instytut Polski w Mińsku, Mińsk 2012.
Ганна Карповіч, Кніжна-эпіграматычная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVII ст. у кантэксце антычнай традыцыi, UMCS w Lublinie, Instytut Polski w Mińsku, Mińsk 2012.
Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłna Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego w szkole wyższej, Wydawnictwo "Polihymnia", Lublin 2012.

 

ROK 2011:

Ewa Białek, Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.               
Feliks Czyżewski (red.), Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. "Rozprawy Slawistyczne" 23, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrczycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. 1 (А-Й), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
Siarhei Kavaliou, Лiтаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI - пачакту XVII ст. Феномен культурнага памежжя, «Кнiгазбор», Mińsk 2011.
Siarhei Kavaliou, Marcin Kojder (red.), Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
Alina Orłowska (red.), Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian Wschodnich, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

 

ROK 2010:

Witold Kowalczyk (red.), W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach słowiańskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.   
  Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
Siarhei Kavaliou, Ryszard Radzik, Michał Sajewicz (red.), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
Ryszard Radzik, Michał Sajewicz (red.), Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura - literatura - język, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
   

Witold Kowalczyk (red.), Literatura - Mit - Sacrum - Kultura, „Rossica Lublinensia” IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.