Prestiżowe uprawnienia dla Instytutu Muzyki UMCS

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, na wniosek Instytutu Muzyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki jest efektem konsekwentnego i stabilnie realizowanego programu rozwoju Instytutu Muzyki UMCS. Na ten sukces wpływ miało wiele elementów, takich jak: wysoka pozycja Wydziału Artystycznego (kategoria A), wysoki poziom kształcenia Instytutu Muzyki (pozytywna ocena dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Komisji Akredytacyjnej), prowadzenie aktywnej działalności artystycznej na arenie międzynarodowej i krajowej oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych. Osiągnięcia te stanowiły podstawy do wystąpienia przez Instytut Muzyki z wnioskiem o uprawnienia.

Po kilku miesiącach intensywnych przygotowań wniosku liczącego blisko 250 stron pracownicy Instytutu Muzyki złożyli pismo o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Dokument powstał na podstawie zebranych efektów działalności naukowej i artystycznej studentów oraz członków kadry z ostatnich trzech lat.

Dla wszystkim osób związanych z Instytutem to wielkie wydarzenie, wieńczące lata pracy i liczne starania, by zasłużyć na ten awans. W Polsce dominującą grupę uczelni wyższych z takimi uprawnieniami stanowią uczelnie jednorodne dyscyplinowo, tzn. akademie muzyczne. Dzięki włożonemu wysiłkowi UMCS znalazł się w wąskim gronie uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, co znacząco podnosi jego znaczenie w polskim szkolnictwie wyższym. W efekcie tego każda osoba rozpoczynająca swoje kształcenie w Instytucie ma jednocześnie możliwość kontynuowania nauki i rozwoju nie tylko na drugim stopniu, lecz (miejmy nadzieję już wkrótce) w szkole doktorskiej.

O możliwościach, jakie daje uzyskanie tak prestiżowego wyróżnienia, opowiada dyrektor Instytutu Muzyki UMCS – dr hab. Piotr Wijatkowski:

Realizacja: Magdalena Drwal, Bartosz Proll

    Wydarzenia