30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Dzisiaj, 3 września br., w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS został zainaugurowany 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pod hasłem „Gleba źródłem życia". Uczestnikami obrad jest ponad 200 specjalistów z zakresu nauk o glebie i środowisku ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także kilkudziesięciu naukowców z zagranicy.

Fot. Bartosz Proll

Wydarzenie organizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Parkami Narodowymi: Poleskim i Roztoczańskim. Kongres potrwa do 7 września.

Podstawowym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na rolę gleby w: kształtowaniu warunków życia na Ziemi, funkcjonowaniu ekosystemów i społeczeństw, rozwoju zrównoważonym obszarów zurbanizowanych i rolniczych oraz dyskusja nad metodami badań i zakresem kształcenia i upowszechniania wiedzy o glebie, jako podstawowym elemencie środowiska przyrodniczego (obok powietrza i wody), w społeczeństwie, administracji oraz gospodarce. Problematyka powyższa jest coraz częściej przedmiotem dyskusji na wielu konferencjach i forach na świecie, a wnioski końcowe uwzględniane są w międzynarodowych aktach prawnych i programach gospodarczych i edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce i na świecie.

W programie Kongresu zaplanowano referaty plenarne specjalistów ze świata i Polski, m.in. prof. Rainera Horna, doktora honoris causa multi z Uniwersytetu w Kilonii – byłego Prezydenta Światowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS), prof. Jeana Poesena, dhc UMCS z KUL Leuven czy też prof. Laury Berthy Reyes Sanchez z Narodowego Uniwersytetu w Meksyku – Prezydent-elekt IUSS, prof. Magdaleny Frąc z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, czy też prof. Cezarego Kabały z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wystąpienia ustne i dyskusje problemowe oraz sesje posterowe i wyjazdy terenowe na obszary ważne przyrodniczo i gospodarczo nie tylko dla regionu lubelskiego.

    Wydarzenia

    Data dodania
    3 września 2019