Wybory do Rady Naukowej Instytutu Filozofii

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

informuje

nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

że

w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 11.45
w
Sali Posiedzeń Rady Instytutów

odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Filozofii
w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Zgodnie z paragrafem 167 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 r. zgłoszenia kandydata dokonuje się na zebraniu wyborczym.

 

Kandydatem może być osoba, która:

- jest zatrudnionaw Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku należącym do grupy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, która w swym oświadczeniu wskazała, że dyscyplina naukowa lub artystyczna rady naukowej instytutu stanowi dyscyplinę wiodącą w rozumieniu § 167 ust. 4 statutu;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-  nie była karana karą dyscyplinarną;

- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

-  nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2023 r.).

 

Wydziałowa  Komisja Wyborcza