Nominacja profesorska dla prof. Wojciecha Gaca

Pragniemy poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 roku dr hab. Wojciechowi Gac (Katedra Technologii Chemicznej) został nadany tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Profesor Wojciech Gac w latach 1982-1987 uczęszczał do  Technikum Chemicznego w Lublinie, w 1987 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończył w 1992 roku uzyskując tytuł magistra chemii. W roku 1992 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył w 1996 roku uzyskując stopień doktora nauk chemicznych przedstawiając rozprawę doktorską pt. „Badanie wpływu niejednorodności powierzchni na adsorpcję wielowarstwową i kondensację kapilarną w układach siatkowych metodą Monte Carlo”. Profesor od 1996 roku rozwijał swoją aktywność naukową w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UMCS, awans na stanowisko adiunkta otrzymał w 1998 roku, w 2012 roku dzięki habilitacji pt. „Przemiany faz tlenkowych w układach katalitycznych” przeszedł na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym dr. hab., a w roku 2018 otrzymał stanowisko profesora uczelni.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność dydaktyczna, organizacyjna i naukowa Profesora.

Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych Profesora jest poszukiwanie zależności między właściwościami strukturalnymi, powierzchniowymi, utleniająco-redukcyjnymi oraz kwasowo-zasadowymi katalizatorów nośnikowych, a ich właściwościami katalitycznymi w takich reakcjach, jak uwodornienie ditlenku węgla, przemiany metanolu, etanolu oraz węglowodorów w kierunku wodoru, utlenianie tlenku węgla i związków organicznych, opracowanie nowych katalizatorów, analiza procesów ich dezaktywacji, badania eksperymentalne katalizatorów i materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem metod temperaturowo-programowanych (TPR, TPD, TPO) oraz spektroskopowych FTIR. Profesor opublikował 69 artykułów z bazy Journal Citation Reports znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MEiN. Według bazy Scopus jego prace były cytowane 1594 razy, a indeks Hirscha wynosi 21. Jest współautorem jednego patentu.

Bardzo istotną rolę w rozwoju naukowo - dydaktycznym Pana profesora odgrywa współpraca z licznymi ośrodkami badawczymi zarówno w kraju, jak i zagranicą, m.in. z Uniwersytetem w Patras, Foundation for Research & Technology-Hellas (FORTH/ICE-HT) w Patras, Fraunhofer ICT-IMM w Moguncji, Centre National de la Recherche Scientifique we Strasbourgu i Paryżu, w wielu z nich odbywał także staże naukowe. Brał udział w realizacji 11 grantów krajowych, 9 międzynarodowych (zarówno jako kierownik, jak i wykonawca), w 3 projektach UMCS, a także jako ekspert oceny projektów współfinansowanych ze środków EU. Wykonywał liczne ekspertyzy problemów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw dotyczących często analizy właściwości katalizatorów i materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem technik temperaturowo-programowanych i spektroskopii FTIR.

Profesor pełnił funkcję promotora i recenzenta prac doktorskich, a także prac magisterskich, inżynierskich i dyplomowych. Prowadził zajęcia dla studentów I i II stopnia Wydziału Chemii, jak również Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest współautorem podręcznika dla studentów pt. „Technologia  chemiczna - ćwiczenia laboratoryjne”, pod red. A. Machockiego.

Profesor aktywnie uczestniczył w działalności organizacyjnej uczelni. Brał udział w przygotowaniu licznych projektów infrastrukturalnych i dydaktycznych współfinasowanych ze środków krajowych i EU. Uzyskał m.in. w roku 2006 grant aparaturowy o wartości 1 mln zł. W latach 2009-2012 sprawował funkcję kierownika projektu infrastrukturalnego „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie”. W ramach projektu "Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”, "SIMS – Science Infrastructure Management Support” uczestniczył w stażach w Dreźnie i Lipsku Fraunhofer/TUD oraz Yorktown Heights (IBM) w USA. 

Za swoje osiągnięcia Profesor był wielokrotnie nagradzany m.in.:

- Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS - wyróżnienie pracy magisterskiej w roku akademickim 1991/1992.

- Nagroda Indywidualna JM Rektora UMCS II stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 2004/2005.

- Nagroda Indywidualna JM Rektora UMCS III stopnia za wkład w pozyskiwanie funduszy w ramach projektów finansowanych ze środków UE, które spowodowały poprawę warunków prowadzenia badań naukowych, pracy dydaktycznej i wyników kształcenia - 2010.

- nagrody indywidualne oraz zespołowe JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w  szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy, opublikowane odpowiednio w latach 2018, 2020 i 2021.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze nadania tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie nauki chemiczne oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych!

źródło: Wydział Chemii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    25 sierpnia 2022