Współpraca międzynarodowa

W skład Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wchodzą: Zespół ds. Współpracy Zagranicznej oraz Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych.

Do głównych zadań Zespołu ds. Współpracy Zagranicznej należy:

  1. Obsługa administracyjna służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni oraz doktorantów.
  2. Obsługa przyjazdów gości zagranicznych, w tym gości Rektora i Prorektorów.

Zadania Zespołu ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych:

  1. Monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania, a także współfinansowania przedsięwzięć Uniwersytetu o charakterze naukowo-badawczym z funduszy europejskich i innych bezzwrotnych środków pomocowych.
  2. Koordynowanie procesu planowania i organizacji pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów współfinansowanych i finansowanych z funduszy europejskich i innych bezzwrotnych środków pomocowych na realizację przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym podejmowanych na Uniwersytecie.
  3. Koordynowanie udziału Uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych programach naukowo-badawczych.
  4. Udział w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz rozwojowe uruchamiane w ramach programów Komisji Europejskiej, funduszy strukturalnych UE oraz innych grantów międzynarodowych, w tym współpracy transgranicznej oraz koordynacja prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów oraz wsparcie merytoryczne.
  5. Rozpowszechnianie informacji na temat szkoleń i działań informacyjnych w obszarze działalności Programu Horyzont 2020.

Ponadto Biuro zajmuje się archiwizacją umów międzynarodowych UMCS, organizacją delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej. 

Zobacz dane kontaktowe do pracowników Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.