Wnioskowanie krok po kroku

Zapraszamy do składania wniosków w konkursach na projekty badawcze międzynarodowe. Poniżej znajduje się graficznie zobrazowany zakres wsparcia Centrum Współpracy Międzynarodowej we wnioskowaniu w ramach dwóch ścieżek.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami finansowanymi lub współfinansowanymi z europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych, na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu Pomysłodawcy składają w CWM Formularz zgłoszeniowy, który stanowi formalną akceptację przedsięwzięcia przez Władze Wydziału i Uczelni. Dane z formularzy są również wykorzystywane przez CWM do monitoringu i sprawozdawczości w obszarze absorpcji środków w skali całego Uniwersytetu.*** PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ***

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w procesie przygotowania wniosku.

  1. Przed przygotowaniem projektu warto szczegółowo zapoznać się z wytycznymi i regulaminem konkursu.
  2. Sprawdź, czy na pewno spełniasz wymogi formalne konkursu.
  3. Zapoznaj się z systemem, w którym będzie składany wniosek. Sprawdź jakich treści wymaga oraz jakie załączniki trzeba będzie dołączyć do wniosku.
  4. Zarezerwuj odpowiednio dużo czasu na stworzenie wniosku.
  5. Przed przyjściem na konsultacje do CWM zapowiedz/uprzedź telefonicznie/mailowo, że przyjdziesz, aby pracownicy mogli się przygotować (jest wiele konkursów z różną dokumentacją konkursową).
  6. Spisz pytania i wątpliwości, pozwoli to efektywnie zweryfikować brakujące informacje.
  7. Zastanów się, czy jesteś w stanie przygotować i realizować projekt samodzielnie. Prowadzenie międzynarodowego projektu wymaga znajomości języka angielskiego.
  8. Przed złożeniem wniosku skonsultuj sposób wynagradzania w projekcie z Centrum Kadrowo-Płacowym i Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.
  9. Pamiętaj, że przy konkursach z wkładam własnym niezbędna jest pisemna zgoda Władz UMCS i Kwestury na zapewnienie jego sfinansowania.
  10. Przy konstruowaniu wniosku uwzględnij niezbędną rezerwę czasu na realizację procedury zamówień publicznych.