Wniosek o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów UMCS w roku akademickim 2020/2021 składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty, które stanowią załącznik do wniosku należy dołączyć w trakcie wypełniania wniosku, gdy zostaniesz o to poproszony (format: PDF, JPG, PNG).

Wnioski można generować i składać w terminie od 4 do 14 października.

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium po 14 października nie będzie możliwe!

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zapoznaj się z poniższą instrukcją oraz 

Regulaminem świadczeń dla studentów UMCS , który znajdziesz tutaj  

1. Zaloguj się na stronie usosweb.umcs.pl.

2. Wybierz dział „Dla wszystkich” u góry strony, a następnie wejdź we „Wnioski”. Tutaj wybierz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Aby rozpocząć wypełnianie wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb należy kliknąć „zacznij wypełniać” przy wniosku o stypendium rektora.

 

3. Na Ekranie 0 uzupełnij dane dotyczące wszystkich kierunków, które ukończyłeś lub jesteś w ich trakcie (bez względu na kierunek, stopień czy uczelnię. NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW Aby wyszukać uczelnię zacznj wpisywać jej nazwę w polu "Wyszukaj". Uzupełnij  kierunek, poziom studiów, Twój status na tym kierunku oraz okres trwania Twojej historii na tym kierunku. Jest to BARDZO WAŻNE bo na tej podstawie zostanie obliczony okres, w którym jesteś uprawniony do otrzymywania świadczenia. Kliknij „dodaj” aby dodać kolejne kierunki. Jeżeli chcesz je usunąć kliknij „usuń”. Pamiętaj, że przez pojęcie „ukończone” rozumie się ukończenie studiów I-go stopnia, II-go stopnia, jednolitych magisterskich, zarówno na UMCS jak i wszystkich pozostałych uczelniach wyższych.

 

 

4. Na ekranie 1 pojawią się aktualne programy studiów. Zaznacz ten, w ramach którego chcesz złożyć wniosek.

 

 

5. Na ekranie 2 pojawią się Twoje dane osobowe. Jeżeli są nieaktualne, to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zgłoszenia zmian w swoim dziekanacie. Pojawi się także informacja, na jakim programie studiów składasz swój wniosek.

 

6. Na ekranie 3 zaznacz z jakiego tytułu ubiegasz się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Możesz złożyć wniosek uwzględniający wszystkie wymienione kryteria. W przypadku doktorantów będzie jedynie opcja - osiągnięcia doktoranckie.

 

7. Na ekranie 4 wybierz ranking, który zostanie użyty jako podstawa do przyznania stypendium czyli kierunek, na którym chcesz wnioskować o przyznanie świadczenia. Średnia, która pojawia się w generowanym wniosku została obliczona przez Twój dziekanat. Nie musisz dołączać do wniosku papierowej wersji zaświadczenia. Pamiętaj jednak, że możesz zweryfikować swoją średnią samodzielnie na podstawie uzyskanych ocen. NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW

 

8. Na kolejnym ekranie możesz wskazać typy osiągnięć, na podstawie których będziesz ubiegać się o przyznanie stypendium rektora. Pamiętaj, że każde zgłoszone osiągnięcie musisz odpowiednio udokumentować.

DOKTORANCI

  • kody po myślniku sugerują wydział, którego dotyczą czyli np. d-POL04 - będzie dotyczyło wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Należy przewijać stronę aż do znalezienia odpowiedniego wydziału i tam przypasować swoje osiągnięcie.
  • Należy nie przejmować się kiedy przy osiągnięciu pojawi się punktacja "0". To komisja będzie przyznawała punkty, a w niektórych przypadkach istnieje rozpiętość punkotwa dla danego osiąniecia i niemożliwe było wpisanie sztywnych punktów.

 

STUDENCI

  • jeśli zostanie zaznaczonych kilka rodzajów osiągnięć będą się one pojawiały na kolejnych ekranach np. najpierw artystyczne i po wyborze osiągnięcia klijąc DALEJ pojawi się plansza z osiagnięciami sportowymi do wyboru 

 

9. Pamiętaj, aby zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia zostały dodane do generowanego wniosku oraz odpowiednio opisane.

W tym miejscu należy również wstawić skany dokumentów, potwierdzające dane osiągnięcie. Załączniki potwierdzające osiągnięcia należy zapisać w formacie pdf, png lub jpg.

Suma punktów, która pojawia się jako podsumowanie przy typie zgłoszonego osiągnięcia nie jest równoznaczna z tym, że taką liczbę punktów otrzymasz! Pamiętaj, że wnioski ocenia odpowiednia do tego komisja, która weryfikuje merytorycznie zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia oraz prawidłowość ich potwierdzenia.

Pamiętaj, że w roku akademickim 2020/2021 ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2019/2020.

10. Na ekranie 8 zostaniesz poinformowany, że wniosek jest gotowy do elektronicznego podpisania i złożenia. Sprawdź poprawność wypełnienia wniosku (zobacz podgląd wniosku). Jeśli chcesz poprawić wniosek, naciśnij przycisk WRÓĆ. Po sprawdzeniu poprawności wniosku naciśnij przycisk PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE. Po złożeniu wniosku nie będzie można go zmienić ani usunąć. Pamiętaj, że wniosek składany jest elektronicznie. Z koordynatorem wniosku kontaktuj się jedynie drogą mailową lub telefoniczną.

 

11. Po kliknięciu na "Podpisz i złóż elektronicznie" zostanie wysłana do Ciebie wiadomość e-mail z kodem, który należy wprowadzić na następnym ekranie:

12. Twój wniosek został pomyślnie złożony (najpóźniej do 14 października!)