Wniosek o akademik

 

UWAGA!  II TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

W terminie od  24 sierpnia do 16 września 2020 r.  istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim
na rok akademicki 2020/21. 

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia
w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich.

 

 

Aby złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim, po zalogowaniu w USOSweb przejdź do modułu: Wnioski w zakładce
DLA WSZYSTKICH.
Następnie kliknij napis “Zacznij wypełniać” na liście przy wniosku o akademik.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Wypełnienie wniosku polega na wprowadzeniu danych w kolejnych ekranach.

Na ekranie 3 zostaniesz poproszony o zweryfikowanie danych i wprowadzenie dochodu miesięcznego, przypadającego na osobę
w poprzednim roku podatkowym
, np. w roku akademickim 2020/2021 należy podać dochód z roku 2019. Dochód należy obliczyć
na takich samych zasadach jak przy stypendium socjalnym, zgodnie z obowiązującym na Uczelni Regulaminem przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich UMCS.

UWAGA! O przyznanie miejsca w DS może ubiegać się również student/doktorant, którego dochód w rodzinie przekracza
próg dochodowy pozwalający ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na następnym ekranie należy wprowadzić odległość od swojego stałego miejsca zamieszkania do Uczelni, czyli Placu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, wzdłuż rzeczywistych szlaków komunikacyjnych. Odległość można poznać wyznaczając trasę np. za pomocą serwisu GoogleMaps. Studenci-cudzoziemcy/doktoranci-cudzoziemcy wprowadzają odległość od swojego stałego zamieszkania poza Polską do Uczelni.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Sprawdź odległość w Google Maps.

Na ekranie 5, podczas wypełniania wniosku możesz wskazać spokrewnione osoby, dla których chcesz ubiegać się o dodatkowe miejsca (dziecko własne, współmałżonek). Podczas rozpatrywania wniosku zostaną przyznane wszystkie miejsca, o które się ubiegasz
albo żadne.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 6 możesz wskazać dodatkowe okoliczności mogące mieć wpływ na miejsce, które zostanie Ci przydzielone. Należy
je zaznaczyć we wniosku. Osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie
oraz sieroty i półsieroty , obowiązane są załączyć skan stosownego dokumentu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, akt zgonu rodzica).

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 8 znajduje się opis poszczególnych akademików, dane teleadresowe oraz stan wyposażenia pokoi.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 9 wskazujesz te miejsca w akademikach, które chcesz otrzymać. Swoje preferencje określasz ustawiając ich kolejność poprzez przeciągnięcie myszką na odpowiednią pozycję. Każdy student/doktorant może ubiegać się o miejsce w dowolnym akademiku.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Wypełnianie wniosku należy zakończyć klikając przycisk ZAREJESTRUJ na ostatnim ekranie. Po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwa modyfikacja wniosku. W takim stanie wniosek będzie weryfikowany przez koordynatora z Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CKiOS.

WNIOSKI NIEZAREJESTROWANE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Sprawdzaj stan wniosku, być może zostanie on cofnięty do poprawy lub do uzupełnienia. Jeżeli wniosek będzie prawidłowo złożony,
jego stan zmieni się z "Zarejestrowany" na "Gotowy do rozpatrzenia".

Kliknij obraz, aby powiększyć

UWAGA! Wniosku nie należy drukować ani dostarczać w formie papierowej.

O rozpatrzeniu wniosku zostaniesz powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Wyniki rozpatrzenia będą podane w szczegółach wniosku w usosweb. Wypełnione pole “Przyznany akademik” oznacza, jakie miejsce zostało Ci przyznane. Napis “brak” oznacza,
że nie otrzymałeś żadnego miejsca w akademiku.

Przyznane miejsce należy potwierdzić w usosweb do 25 września br.  poprzez kliknięcie napisu “Potwierdź”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się z “Rozpatrzony” na “Potwierdzony”. Jeśli nie wykonasz tej czynności, po upłynięciu ww. terminu Twój wniosek zostanie odrzucony. Nie będziesz miał przy tym możliwości ponownego otrzymania przyznanego wcześniej miejsca.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w usosweb poprzez kliknięcie napisu “Rezygnuj”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się na “Zrezygnowano”. Rezygnacja w usosweb jest operacją nieodwracalną.

Jeżeli ponownie będziesz chciał ubiegać się o przyznanie  miejsca w akademiku, możesz złożyć w terminie do 17 września br. do Komisji ds. Domów Studenckich zeskanowany druk wniosku w formie papierowej (e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl) , jednakże jego rozpatrzenie (w przypadku braku wolnych miejsc) nastąpić może dopiero po 2 października, tj. po terminie kwaterowania na dany rok akademicki.

Pojawiające się pytania należy kierować do pracowników Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów pod nr tel. 81 533-86-27 lub e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.