Wniosek o akademik

 

UWAGA!  III TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

W terminie od  24 sierpnia do 15 września 2019 r.  istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim
na rok akademicki 2019/20. 

Wnioski mogą składać wyłącznie kandydaci przyjęci na:

- I  rok studiów jednolitych magisterskich,

- I rok studiów I, II stopnia 

- I  rok kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich

 

Aby złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim, po zalogowaniu w USOSweb przejdź do modułu: Wnioski w zakładce
DLA WSZYSTKICH.
Następnie kliknij napis “Zacznij wypełniać” na liście przy wniosku o akademik.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Wypełnienie wniosku polega na wprowadzeniu danych w kolejnych ekranach.

Na ekranie 3 zostaniesz poproszony o zweryfikowanie danych i wprowadzenie dochodu miesięcznego, przypadającego na osobę
w poprzednim roku podatkowym
, np. w roku akademickim 2019/2020 należy podać dochód z roku 2018. Dochód należy obliczyć
na takich samych zasadach jak przy stypendium socjalnym, zgodnie z obowiązującym na Uczelni Regulaminem przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich UMCS.

UWAGA! O przyznanie miejsca w DS może ubiegać się również student/doktorant, którego dochód w rodzinie przekracza próg dochodowy pozwalający ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na następnym ekranie należy wprowadzić odległość od swojego stałego miejsca zamieszkania do Uczelni, czyli Placu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, wzdłuż rzeczywistych szlaków komunikacyjnych. Odległość można poznać wyznaczając trasę np.
za pomocą serwisu GoogleMaps. Studenci-cudzoziemcy/doktoranci-cudzoziemcy wprowadzają odległość od swojego stałego zamieszkania poza Polską do Uczelni.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Sprawdź odległość w Google Maps.

Na ekranie 5, podczas wypełniania wniosku możesz wskazać spokrewnione osoby, dla których chcesz ubiegać się o dodatkowe miejsca (dziecko własne, współmałżonek). Podczas rozpatrywania wniosku zostaną przyznane wszystkie miejsca, o które się ubiegasz
albo żadne.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 6 możesz wskazać dodatkowe okoliczności mogące mieć wpływ na miejsce, które zostanie Ci przydzielone. Należy
je zaznaczyć we wniosku. Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, jeżeli wcześniej nie złożyły kopii orzeczenia we właściwym dziekanacie, obowiązane są po zarejestrowaniu wniosku,  dostarczyć kopię dokumentu do Komisji (Biuro Spraw Studenckich CKiOS DS “Helios” pok. nr 5 w godz. 9:00 - 14:30 od poniedziałku do piątku).

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 8 znajduje się opis poszczególnych akademików, dane teleadresowe oraz stan wyposażenia pokoi.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 9 wskazujesz te miejsca w akademikach, które chcesz otrzymać. Swoje preferencje określasz ustawiając ich kolejność poprzez przeciągnięcie myszką na odpowiednią pozycję. Każdy student/doktorant może ubiegać się o miejsce w dowolnym akademiku.
UWAGA! Ze względu na planowany remont w DS "AMOR" w semestrze zimowym w  roku akademickim 2019/20, o przyznanie miejsca w tym akademiku będzie się można ubiegać od semestru letniego 2019/20.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Wypełnianie wniosku należy zakończyć klikając przycisk ZAREJESTRUJ na ostatnim ekranie. Po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwa modyfikacja wniosku. W takim stanie wniosek będzie weryfikowany przez koordynatora z Biura Spraw Studenckich CKiOS.

WNIOSKI NIEZAREJESTROWANE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Sprawdzaj stan wniosku, być może zostanie on cofnięty do poprawy lub do uzupełnienia. Jeżeli wniosek będzie prawidłowo złożony,
jego stan zmieni się z "Zarejestrowany" na "Gotowy do rozpatrzenia".

Kliknij obraz, aby powiększyć

UWAGA! Wniosku nie należy drukować ani dostarczać w formie papierowej.

O rozpatrzeniu wniosku zostaniesz powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Wyniki rozpatrzenia będą podane w szczegółach wniosku w usosweb. Wypełnione pole “Przyznany akademik” oznacza, jakie miejsce zostało Ci przyznane. Napis “brak” oznacza,
że nie otrzymałeś żadnego miejsca w akademiku.

Przyznane miejsce należy potwierdzić w usosweb do 25 września br.  poprzez kliknięcie napisu “Potwierdź”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się z “Rozpatrzony” na “Potwierdzony”. Jeśli nie wykonasz tej czynności, po upłynięciu ww. terminu Twój wniosek zostanie odrzucony. Nie będziesz miał przy tym możliwości ponownego otrzymania przyznanego wcześniej miejsca.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w usosweb poprzez kliknięcie napisu “Rezygnuj”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się na “Zrezygnowano”. Rezygnacja w usosweb jest operacją nieodwracalną.

Jeżeli ponownie będziesz chciał ubiegać się o przyznanie  miejsca w akademiku, możesz złożyć do Komisji wniosek w formie papierowej, jednakże jego rozpatrzenie (w przypadku braku wolnych miejsc) nastąpić może dopiero po 2 października, tj. po terminie kwaterowania na dany rok akademicki.

Pojawiające się pytania należy kierować do pracowników Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów pod tel.
81 533-86-27 lub e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.