Wniosek o akademik

 

UWAGA!  II TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

W terminie od  23 sierpnia do 13 września  2021  r.  istnieje możliwość złożenia w usosweb wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/22. 

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia
w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich. Aby zalogować się po raz pierwszy do usosweb,  należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/ kliknąć "ustaw nowe hasło" i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na e-mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzać folder SPAM oraf folder POWIADOMIENIA).

 

Aby złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim, po zalogowaniu w USOSweb przejdź do modułu: Wnioski w zakładce
DLA WSZYSTKICH.
Następnie kliknij napis “Zacznij wypełniać” na liście przy wniosku o akademik.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Wypełnienie wniosku polega na wprowadzeniu danych w kolejnych ekranach.

Na ekranie 3 zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swoich danych osobowych.


Na ekranie 4 uzupełnisz rubrykę dot. odległości w km od swojego stałego miejsca zamieszkania  do uczelni, czyli Placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wzdłuż rzeczywistych  szlaków komunikacyjnych. Odległość można poznać wyznaczając trasę np. za pomocą serwisu Google Maps. Studenci/cudzoziemcy i doktoranci/cudzoziemcy  wprowadzają odległość od swojego stałego miejsca zamieszkania poza Polską do uczelni.

Poniżej wstawisz  w rubryce dochód miesięczny, przypadający na 1 osobę w rodzinie w poprzednim roku podatkowym, np. w roku akademickim 2021/2022 należy podać dochód z roku 2020. Dochód należy obliczyć na takich samych zasadach jak przy stypendium socjalnym, zgodnie z obowiązującym na Uczelni Regulaminem przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich UMCS.

Na dole strony możesz zaznaczyć dodatkowe okoliczności mogące mieć wpływ na miejsce, które zostanie Ci przydzielone. Należy 
je zaznaczyć we wniosku.  Osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie
oraz sieroty i półsieroty, obowiązane są załączyć skan stosownego dokumentu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

UWAGA! O przyznanie miejsca w DS może ubiegać się również student/doktorant, którego dochód w rodzinie przekracza
próg dochodowy pozwalający ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Kliknij obraz, aby powiększyć

 

Kliknij obraz, aby powiększyć

Sprawdź odległość w Google Maps.

Na ekranie 5, podczas wypełniania wniosku możesz wskazać spokrewnione osoby, dla których chcesz ubiegać się o dodatkowe miejsca (dziecko własne, współmałżonek). Podczas rozpatrywania wniosku zostaną przyznane wszystkie miejsca, o które się ubiegasz
albo żadne.

 

 

 

 

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 7 znajduje się opis poszczególnych akademików, dane teleadresowe oraz stan wyposażenia pokoi.

Kliknij obraz, aby powiększyć

Na ekranie 8 wskazujesz te miejsca w akademikach, które chcesz otrzymać. Swoje preferencje określasz ustawiając ich kolejność poprzez przeciągnięcie myszką na odpowiednią pozycję. Każdy student/doktorant może ubiegać się o miejsce w dowolnym akademiku.

UWAGA! W roku akademickim 2021/22 planowany jest remont Domu Studenckiego Zana.

O przyznanie miejsca w DS Grześ będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby, składające wniosek w II turze.

Kliknij obraz, aby powiększyć

 

 

Na ekranie 9 znajduje się miejsce na uzasadnienie wniosku. Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach, proszone są o wskazanie tego faktu w rubryce, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

 

Wypełnianie wniosku należy zakończyć klikając przycisk ZAREJESTRUJ na ostatnim ekranie. Po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwa modyfikacja wniosku. W takim stanie wniosek będzie weryfikowany przez koordynatora z Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CKiOS.

WNIOSKI NIEZAREJESTROWANE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Sprawdzaj stan wniosku, być może zostanie on cofnięty do poprawy lub do uzupełnienia. Jeżeli wniosek będzie prawidłowo złożony,
jego stan zmieni się z "Zarejestrowany" na "Gotowy do rozpatrzenia".

Kliknij obraz, aby powiększyć

UWAGA! Wniosku nie należy drukować ani dostarczać w formie papierowej.

O rozpatrzeniu wniosku zostaniesz powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Wyniki rozpatrzenia będą podane w szczegółach wniosku w usosweb. Wypełnione pole “Przyznany akademik” oznacza, jakie miejsce zostało Ci przyznane. Napis “brak” oznacza, że nie otrzymałeś żadnego miejsca w akademiku.

Przyznane miejsce należy potwierdzić w usosweb do 24 września  br.  poprzez kliknięcie napisu “Potwierdź”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się z “Rozpatrzony” na “Potwierdzony”. Jeśli nie wykonasz tej czynności, po upłynięciu ww. terminu Twój wniosek zostanie odrzucony. Nie będziesz miał przy tym możliwości ponownego otrzymania poprzez usosweb przyznanego wcześniej miejsca.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w usosweb poprzez kliknięcie napisu “Rezygnuj”. W wyniku tej operacji stan wniosku zmieni się na “Zrezygnowano”. Rezygnacja w usosweb jest operacją nieodwracalną.

Jeżeli zrezygnujesz z przydzielonego miejsca, to o ponownie przyznanie  będziesz mógł ubiegać się składając  w terminie do 13 września br. do Komisji ds. Domów Studenckich zeskanowany druk wniosku w formie papierowej (https://www.umcs.pl/pl/wzory-wnioskow,12342.htm) na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl   jednakże jego rozpatrzenie (w przypadku braku wolnych miejsc) nastąpić może dopiero po 2 października br., tj. po terminie kwaterowania na dany rok akademicki.

Pojawiające się pytania należy kierować do pracowników Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów pod nr tel. 81 533-86-27 lub e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.