WŁADZE NSZZ „Solidarność” UMCS na kadencję 2018-2022

NAZWISKO i Imię

Pełnione funkcje

Jedn. Organizacyjna / telefon

KOT

Jacek

Przewodniczący Komisji Zakładowej,

Członek Prezydium KZ,

delegat na WZD Regionu,

Wydz. Biol. i Biot.,

Z-d Ochrony Przyrody

81 537 50 54

Sekretariat KZ "S" UMCS

fax 81 537 51 08;    

tel. 81 537 54 67

solidarnosc.kz@poczta.umcs. lublin.pl;

KACZOR

Józef

Z-ca Przewodniczącego KZ,

członek Prezydium KZ,

Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionu, delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Wydz. Biologii i Biot.

Z-d Wirusologii i Immunologii

81 537 59 49      

Sekretariat KZ "S" UMCS

fax 81 537 51 08;    

tel. 81 537 54 67

solidarnosc.kz@poczta.umcs. lublin.pl;

LITWIN-LEWANDOWSKA Dorota

Sekretarz KZ "S"

członek Prezydium KZ

Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku),

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" Wydz. Politologii

Wydz. Politologii,

Z-d Filozofii i Socjologii Polityki

81 537 60 20

NIEMIROWSKI Wieńczysław

Skarbnik;

członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst.  Germanistyki

81 537 51 85

FIRKOWSKI

 Dominik

członek Prezydium KZ

Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku),

Przewodniczący Koła NSZZ "S" Wydz. Prawa i Adm.

Dziekanat Wydz. Prawa           i Administracji

81 537 52 02

 

 

GROMADA

Anna

członek Prezydium KZ,

Członek KZ (Zespół Socjalny),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Wydz. Biologii i Biot.,

Z-d Mikrobiologii Przemysłowej

81 537 59 32

NOWAK

Maria

członek Prezydium KZ Członek KZ (Zespół Socjalny)

Koło EiR

81 537 54 67

TREMBACZOWSKI Andrzej

członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny), Społeczny Inspektor Pracy

Inst. Fizyki

81 537 62 92;        

81 537 62 14

BRZANA

Wojciech

Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku)

Wydz. Biologii i Biot.

Z-d Immunobiologii

81 537 50 50

CHOMA

Irena

Członek KZ (Zespół Socjalny),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki,

Przewodnicząca Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Chemii

Wydz. Chemii,

Z-d Metod Chromatograficznych

81 537 79 93

KOZYRA

Waldemar

Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny), Przewodniczący Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Humanistycznego,

Inst. Historii,

Z-d Historii Najnowszej

 p. 328,

81 537 26 83

 

NOWAK

Grzegorz

Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

PADEWSKI Aleksander

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

PERDEUS

Wiesław

Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny), delegat na WZD Regionu,

Wydz. Prawa i Administracji

Z-d Prawa Pracy

81 537 52 28

PIETRAS

Hubert

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów)

Wydz. Biologii i Biot.,

Z-d Genetyki i Mikrobiologii

81 537 59 78

POPEK

Amadeusz

Członek KZ (Zespół ds. rozwoju Związku)  Przewodniczący Koła NSZZ "S" Wydz. Artystycznego

Wydz. Artystyczny,

Z-d Grafiki Projektowej i Serigrafii

81 524 53 91

ŚWIDER

Elżbieta

Członek KZ (Zespół Socjalny),

Przewodnicząca Kom. Wydz. NSZZ "S" Biblioteki Głównej

Biblioteka,

O. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

81 537-58-52

 

TRĘBSKA-KERNTOPF Anna

Członek KZ (Zespół ds. Promocji Związku),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

CJP dla P i C

81 537 65 38

WAWRZYCZEK Irmina

Członek KZ (Zespół ds. Promocji Związku),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst. Anglistyki

81 537 26 48

WELHAN

Anna

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów),

Sekretariat KZ "S" UMCS

fax 81 537 51 08;    

tel. 81 537 54 67

solidarnosc.kz@poczta.umcs. lublin.pl;

WIŚNIEWSKA Małgorzata

Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Wydz. Chemii,

Z-d Radiochemii i Chemii Koloidów

81 537 57 84         

81 537 56 24

GRZEGORCZYK Wiesław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

delegat na WZD Regionu, delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

GULSKI

Bogusław

członek Komisji Rewizyjnej

Wydz. Ekonom., Z-d Zarządzania

81 537 50 20

SIWIEC

Adam

członek Komisji Rewizyjnej

Inst. Fil. Pol.,

81 537 27 23

 

PLESZCZYŃSKI Andrzej

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst. Historii,

81 537 27 49

 

ZUBRZYCKA

Renata

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki;

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" Wydz. Pedagogiki i Psychologii

Inst. Pedagog.,

81 537 63 06

 

ZDYBEL

 Jolanta

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" Wydz. Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii

81 537 63-39

KARPIŃSKA Małgorzata

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" Prac. Adm. i Obsł.

Z-d Lingwistyki Stosowanej

81 533 88 92

 

MARKOWSKI

Artur

Przewodniczący Komisji Wydz. NSZZ "S" WMFI

Wydz.M-F-I

81 537 50 32,

SARZYŃSKI

Jan

Przewodniczący Koła NSZZ "S" Emerytów i Rencistów UMCS

Koło EiR  (poniedziałek w godz. 11-14)

81 537 51 08;    

81 537 54 67

DUKOWSKI

Piotr

Przewodniczący Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Biologii i Biotechnologii

Wydz. Biologii i Biotechnologii

81 537 59 51

 

KOWIESKA-PIŁAT Elżbieta

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" CN i CJO

CNiCJO

81 533 33 63 

 

 Skład Prezydium (Zarządu) KZ

Jacek Kot                                  – Przewodniczący KZ

Józef Kaczor                              – Z-ca Przewodniczącego KZ

Dorota Litwin-Lewandowska       – Sekretarz

Wieńczysław Niemirowski           – Skarbnik

Anna Gromada                          – członek Prezydium KZ „S”

Dominik Firkowski                     – członek Prezydium KZ „S”

Maria Nowak                            – członek Prezydium KZ „S”

Andrzej Trembaczowski             – członek Prezydium KZ „S”

    

Skład zespołów roboczych, w których skład wchodzą  przedstawiciele  KZ oraz zapraszani członkowie NSZZ Solidarność UMCS:

Zespół ds. Rozwoju Związku

Firkowski Dominik; Popek Amadeusz; Brzana Wojciech; Litwin-Lewandowska Dorota

Zespół ds. Promocji Związku

Wawrzyczek Irmina; Trębska-Kerntopf Anna; Bartnicki Andrzej (Chorąży Sztandaru) 

Zespół Socjalny

Nowak Maria; Gromada Anna (ubezpieczenia);Świder Elżbieta; Choma Irena

Zespół Organizacyjno-Prawny

Trembaczowski Andrzej (Społeczny Inspektor Pracy); Kozyra Waldemar; Perdeus Wiesław

Zespół Zewnętrzny

Kaczor Józef; Nowak Grzegorz; Niemirowski Wieńczysław; Wiśniewska Małgorzata

Zespół ds. Rodziny i Emerytów

Padewski Aleksander; Pietras Hubert; Welhan Anna, Sarzyński Jan (Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów)