Władze

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów – dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS 

  1. Dyrektor instytutu kieruje pracami instytutu i jest odpowiedzialny za jakość działalności naukowej w danej dyscyplinie.
  2. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny, a także zatrudnionych w instytucie pracowników naukowo-technicznych oraz pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących dyscyplinę, która w Uniwersytecie nie podlega ewaluacji jakości działalności naukowej na podstawie przepisów ustawy.
  3. Dyrektor organizuje bieżącą pracę instytutu.
  4. Dyrektor dysponuje i zarządza środkami finansowymi instytutu.
  5. Dyrektor sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji instytutu.
  6. Dyrektor opracowuje projekt strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie i przedstawia go radzie naukowej instytutu.
  7. Dyrektor opracowuje plan rozwoju naukowego w dyscyplinie zgodny ze strategią oraz odpowiada za jego realizację.
  8. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad jakością i efektami prac naukowych nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
  9. Dyrektor przygotowuje propozycje kryteriów oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
  10. Dyrektor sprawuje nadzór nad badaniami naukowymi realizowanymi pod opieką pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny przez osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.