Weryfikacja programów kształcenia

Weryfikacja programów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

1. Programy kształcenia dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej podlegają stałej ocenie i doskonaleniu. Prowadzony w sposób systematyczny monitoring obejmuje:

1.1. Poprawność formalną względem obowiązujących norm i przepisów prawnych

1.2. Wartość merytoryczną, a w szczególności:

a) Wartość koncepcji kształcenia z naukowego i aplikacyjnego punktu widzenia

b) Adekwatność przyjmowanych rozwiązań względem zakładanych efektów kształcenia

c) Spójność poszczególnych elementów i integralność programu

d) Dostosowanie programu do aktualnych potrzeb edukacyjnych i rynku pracy 

1.3. Warunki realizacji programu

a) Adekwatność programu w stosunku do zasobów kadrowych i materialnych Wydziału

b) Zgodność z możliwościami i potrzebami studentów

2. Celem prowadzonego monitoringu jest stała aktualizacja oferty edukacyjnej, zapewnienie realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz eliminacja ewentualnych usterek i błędów.

3. Monitoring programów kształcenia prowadzony jest przez zespoły programowe ds. określonych kierunków studiów, w oparciu o następujące metody:

3.1. Okresowy przegląd programów, rozumiany jako ocena ich poszczególnych elementów pod kątem ustalonych kryteriów

3.2. Analiza opinii studentów, nauczycieli akademickich oraz interesariuszy zewnętrznych reprezentujących rynek pracy, przygotowanych z ich własnej inicjatywy lub na zamówienie zespołu programowego

3.3. Analiza wyników egzaminów przewidzianych programem studiów

3.4. Analiza ogólnouniwersyteckiej ankiety przeprowadzanej wśród studentów ostatnich roczników studiów, mającej na celu ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia i programów studiów.

3.5. Analizy kariery zawodowej absolwentów danego kierunku prowadzonej przez jednostkę centralną UMCS.

4. Uwagi i sugestie, odnoszące się do programów kształcenia, ze strony środowiska studenckiego oraz od nauczycieli akademickich przekazywane są do odpowiednich zespołów programowych w wersji pisemnej, w terminie do 15 marca każdego roku.

4.1. Studenci przekazują swoje opinie indywidualnie lub grupowo oraz poprzez opiekunów roku lub studentów, którzy są członkami zespołów programowych.

4.2. Nauczyciele akademiccy przekazują swoje uwagi indywidualnie

4.3. Zasięganie opinii interesariuszy zewnętrznych może odbywać się drogą ich bezpośredniego udziału w posiedzeniach zespołów programowych lub droga pisemną.

5. Wszystkie przedkładane uwagi i sugestie zmian są analizowane przez odpowiednie zespoły programowe.

6. Zmodyfikowane wersje programów kształcenia opiniuje i zatwierdza Rada Wydziału, najpóźniej do 30 czerwca  każdego roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Przed zatwierdzeniem skorygowanego programu studiów Rada Wydziału może zasięgnąć opinii Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

7. Zmiany planów studiów oraz efektów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie danego cyklu kształcenia.

8. Po dokonaniu zmian w planach studiów przekraczających 50% punktów ECTS, a w zakresie efektów kształcenia 30% ich ogólnej liczby wszczynana jest procedura uruchomienia danego kierunku na nowo.