Webinarium dla szkół

Webinarium pt. „Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo
- dlaczego warto zainteresować się tym już teraz?”

Regulamin Konkursu dla szkół partnerskich biorących udział w webinarium pt. Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz? (17.11.2021)

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu dla szkół partnerskich biorących udział w webinarium w dniu 17.11.2021 pt. Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz? jest Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki przy Centrum Promocji UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) oraz Koło Naukowe Ekonomistów UMCS z siedzibą w Lublinie (Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin). E-mail: barbara.uljasz@mail.umcs.pl
 2. Konkurs odbędzie się po webinarium na platformie MS Teams.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu oszczędzania i finansów oraz zachęcenie młodzieży do rozwoju i kształcenia w tym kierunku.
 4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w webinarium.

§2 Organizacja konkursu i zgłoszenia uczestników

 1. Organizator powiadomi o konkursie drogą e-mailową szkoły ponadpodstawowe.
 2. Szkoła ponadpodstawowa zainteresowana uczestnictwem w konkursie (a tym samym w webinarium) dokonuje zgłoszenia klasy (z wypisaną listą uczniów biorących udział w webinarium) za pośrednictwem formularza internetowego, do którego link będzie podany w zaproszeniu wysłanym na adres e-mail szkoły.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest:
  - zaakceptowanie warunków regulaminu konkursu,
  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  - wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Biura Promocji i Popularyzacji UMCS.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych Organizatora (np. w formie zdjęć z niniejszego wydarzenia).
 5. Zgłoszenia do udziału w webinarium, a tym samym do konkursu, przyjmowane są do 8 listopada 2021 roku do godziny 00:00.
 6. W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, o czym poinformuje drogą e-mailową.
 7. Organizator poinformuje mailowo szkoły ponadpodstawowe o zakwalifikowanych uczestnikach maksymalnie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu rejestracji.
 8. Konkurs składa się z jednego etapu, które odbędą za pomocą Microsoft Forms.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zostaną przekazane uczestnikom najpóźniej 4 dni przed terminem konkursu, za pośrednictwem wiadomości mailowej, przesłanej na adres dyrektora szkoły bądź nauczyciela koordynującego przebieg wydarzenia w szkole.

§3 Szczegóły konkursu

 1. Konkurs odbędzie się po wystąpieniach prelegentów, w formie elektronicznego testu jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych za udzielenie niewłaściwej odpowiedzi. Zostanie on przeprowadzony na platformie internetowej, do której link bądź kod dostępu organizator prześle w trakcie przerwy po zakończonych webinariach, na 15 minut przed ustalonym czasem rozpoczęcia konkursu.
 2. Konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego, smartfonu lub innego urządzenia tego typu z możliwością połączenia się z internetem.
 3. Nagrody w konkursie będą obejmowały: 2 tablety, 2 smartwatche oraz pozostałe nagrody w łącznej wysokości do 2000 zł (dwa tysiące złotych 00/100).
 4. Rozgrywka rozpocznie się w ustalonej przez organizatora godzinie.
 5. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu poruszanych zagadnień podczas webinarium.
 6. Organizator zastrzega, że wyniki konkursu będą dostępne po zakończeniu webinarium. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu wydarzenia (za pomocą wiadomości mailowej bądź za pośrednictwem nauczyciela koordynującego realizacją wydarzenia w szkole).
 7. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który po zakończeniu rozgrywki zgromadzi największą liczbę punktów przy najkrótszym czasie.

§4 Zasady przyznawania nagród

 1. Odpowiedzi uczestników w konkursie oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa wyznaczona przez Zarząd Koła Naukowego Ekonomistów UMCS oraz Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki. Podczas konkursu Komisja będzie również nadzorowała poprawność działania automatycznego systemu oceniania oraz rozstrzygała wyniki uczestników konkursu w razie niejasności lub sporów.
 2. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowych osób wspomagających pracę Komisji Konkursowej.
 3. Informacje na temat wyników konkursu oraz przyznanych nagród zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu konkursu (za pomocą wiadomości mailowej bądź za pośrednictwem nauczyciela koordynującego realizacją wydarzenia w szkole).
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5 Informacje dodatkowe

Wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z obsługą formularzy Microsoft Forms.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na konkurs ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w webinarium i w konkursie.
 4. W przypadku nieścisłości interpretacyjnych regulaminu o ich szczegółowym znaczeniu rozstrzyga Organizator.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy placu Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-400 Lublin, w zakresie, w jakim ustala cel i sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO jest Microsoft w zakresie danych przetwarzanych w ramach aplikacji Microsoft Teams oraz Microsoft Forms.

2. Kontakt z Administratorem

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych na UMCS, prosimy o kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. Zachęcamy również do kontaktu poprzez adres e-mail: nauka@mail.umcs.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) organizacji webinarium pt. Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz? (17.11.2021) oraz związanym z nim konkursem;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
e) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie organizowanym podczas webinarium, poinformowania o tym fakcie w mediach społecznościowych UMCS oraz stronie www.umcs.pl;
d) kontaktu z Panią/Panem w sprawach organizacyjnych związanych z webinarium i konkursem.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w szerszym zakresie niż jest to konieczne do organizacji webinarium. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawą prawną będą właściwe przepisy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w szczególności będzie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 478 z późn. zm.). Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Będzie to w szczególności zabezpieczenie materiału dowodowego w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności inni uczestnicy Konferencji, dostawcy Administratora, m.in. podmioty świadczące usługi prawne czy informatyczne oraz inne podmioty powiązane z Administratorem, a także Microsoft.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, będą przetwarzane przez okres udzielenia zgody oraz po wycofaniu zgody przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków prawnych oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 – 21 RODO prawo:
1) dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także uzyskania dostępu do tych danych czy ich kopii;
2) sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe albo na czas rozpatrzenia przez Administratora wniesionego sprzeciw wobec przetwarzania;
5) przenoszenia danych, czyli do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub upoważnienia Administratora do przesłania ich innemu administratorowi,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W celu realizacji swoich praw, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisemnie lub mailowo, a także telefonicznie.

7. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora. Może Pani/Pan skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawo do sprzeciwu można zrealizować przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie na adres siedziby Administratora lub mailowo.

8. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu uczestniczenia w webinarium pt. Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz? oraz związanym z nim konkursem. Niepodanie tych danych oznacza rezygnację z udziału w webinarium i konkursie.

10. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego przez Administratora.

Webinarium pt. Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz?

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń