Warunki otwarcia przewodu doktorskiego

1. Wniosek do Rady Wydziału z prośbą o wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego;

  • propozycję tematu rozprawy doktorskiej;
  • propozycję osoby promotora, lub promotora i promotora pomocniczego;
  • propozycję dyscypliny dodatkowej;

2. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

3. Koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej.

4. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.

5. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.

6. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

  1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; (wykaz certyfikatów potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego).
  2. Wniosek do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
  • Osoby spoza UMCS – oświadczenie o pokryciu kosztów dotyczących przewodu doktorskiego podpisane przez Dziekana i Kwestora.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Przyjmowanie dokumentów do otwarcia przewodu doktorskiego:
Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii:

mgr Anna Szlachetka
Tel. 81 537 57 95; pok. 6,
e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki